Norsk hydrologiråd består av 28 medlemsinstitusjoner med arbeidsoppgaver innen hydrologi. Rådet består av en representant for hver medlemsinstitusjon.

Representanten samt en vararepresentant oppnevnes av den enkelte medlemsinstitusjon for 2 år av gangen. Styret, som velges av rådet, skal bestå av leder, nestleder, tre øvrige styremedlemmer og to suppleanter. Minst to av styrets medlemmer skal til enhver tid representere statlige institusjoner. For den aktuelle 2-årsperiode velges leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 suppleant. De to øvrige styremedlemmene og en suppleant velges også for en 2-årsperiode. Dette valget foretas ved det mellomliggende årsmøtet i 2-årsperioden. For styrerepresentanter som går ut av rådet, må det foretas suppleringsvalg for gjenværende del av representantens 2-årsperiode. Styret må velges fra representanter eller vararepresentanter i rådet, men slik at ikke to representanter fra samme institusjon velges til styret.

Et sekretariat har ansvaret for det daglige arbeidet, og sekretariatet er ansvarlig for regnskapsførsel og revisjon.


MEDLEMSINSTITUSJONER

Norsk hydrologiråd har 28 medlemsinstitusjoner, med representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2017-2019:

INSTITUSJON REPRESENTANT VARAREPRESENTANT
Bane Nor
Sølvi Amland Marianne Myhre Odberg
BKK Produksjon AS Louise Andersen Ina K. Thorstensen Kindem
Glitre Energi Produksjon AS Erlend Moe Arnfinn Brede
Eidsiva  Hans-Christian Udnæs Turid-Anne Drageset
Høgskulen på Vestlandet – Avd. for ingeniør og naturfag Jacob Clement Yde Denise Christina Ruther
International Centre for Hydropower Tom Solberg
Carole Rosenlund
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) Åge Molværsmyr Asbjørn Bergheim
Lyse Produksjon AS Camilla Holmebakken Øvrebekk Magnus Landstad
Meteorologisk institutt Dagrun Vikhamar Schuler Ole Einar Tveito
NIBIO Johannes Deelstra Jens Kværner
Norges geologiske undersøkelse Pål Gundersen Atle Dagestad
Norsk institutt for vannforskning Nikolai Friberg Line Barkved
Norsk Polarinstitutt Jack Kohler Jean-Charles Gallet
Norsk teknisk naturvitenskapelige universitet
Institutt for vann- og miljøteknikk
Knut Alfredsen Tone Muthanna
Norges vassdrags- og energidirektorat Morten Johnsrud Hege Hisdal
Oslo vann- og avløpsetat Tharan Fergus Bjørg Einan
Powel ASA Beate Sæther Linnèa Gimbergson
SINTEF Energi AS   Sjur A. Kolberg
SWECO Kjetil Sandsbråten Jan-Petter Magnell
Statkraft SF Tobias Litherland Eli Alfnes
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Nils-Otto Kitterød Ståle Haaland
UiB Global Tore Sætersdal .
Uni Research AS – Bjerknessenteret Eystein Jansen
Universitetet i Bergen – Geofysisk institutt Asgeir Sorteberg Ellen Viste
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag Lena M. Tallaksen Thomas Vikhamar Schuler
Universitetet i Stavanger – Institutt for matematikk og naturvitenskap Roald Kommedal
Universitetet i Sørøst-Norge Harald Klempe Live Semb Vestgarden
Øst-Telemarken Brukseierforening Nicolai Østhus .

STYRET

SEKRETARIAT

Sekretariatet er lagt til Norges vassdrags- og energidirektorat. Anne Haugum fungerer som rådets sekretær.

E-post: nhr@nve.no