Workshop «Vassdrag og overvann» 5. januar 2023 i Oslo

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan står det til med den faghydrologiske bakgrunnen som skal til for å ta de riktige beslutninger i forvaltningen og samfunnet? Dette er det andre møtet der vi stiller oss følgende spørsmål:

Treffer vi med «Tretrinnsstrategien»? Hvor ulike er 100 års-regn og 100 års-flom?  Har vi nok og riktige måledata?

Workshop`en med foredrag/ innledninger og gruppearbeid tar for seg:

  • «Tretrinnsstrategien» for håndtering av overvann i byen
    De fleste har fått med seg «Tretrinnsstrategien» for håndtering av overvann i byen og mange byer har tatt en variant av denne inn i sine planer for overvannshåndtering. «Tretrinnsstrategien» er en intuitiv og enkel hydrologisk modell. Den er enkel å forklare og omsette i konkrete tiltak. Men er dette riktig modell for håndtering av vann i byen og oppnår vi det vi vil, nemlig grønn by og reduserte overvanns-skader? Bruker vi den riktig? Vi ønsker å sette et kritisk søkelys på praktiseringen og bruk av modellen i byer og tettsteder.
  • Praktiske verktøy/modeller for å minimere usikkerhet
    I dag bruker vi nesten alltid konstruerte modellregn som inngangsverdi i nedbør-avløps-modeller ved beregning av vannføring. Metodikken antar at gjentaksintervallet for nedbør og avrenning forholder seg 1:1. For naturlige nedbørfelt vet vi at initialbetingelsene i feltet er så viktig at denne tilnærmingen ikke holder. Hva så med urbane felt bestående av naturbaserte løsninger som spiller på de samme prinsippene som i naturlige felt? Hvilke praktiske verktøy/modeller har vi for å unngå usikkerheten modellregn introduserer i beregningene av overvann? Hva kreves av datagrunnlag og hvordan skal vi f.eks. håndtere klimaendringer i det vi bruker historiske nedbørserier?

  • Urbanhydrologiske måledata for framtiden
    Endringer i klimaet og det økende antallet kraftige nedbørshendelser tvinger oss til å gå bort fra den klassiske overvannshåndteringen. For å møte disse nye utfordringene bruker vi i økende grad lokale og naturbaserte løsninger. For å kunne ta de riktige avgjørelsene kreves det pålitelige grunndata. Hvilke urbanhydrologiske måledata bruker vi allerede i dag og finnes det ytterlige målevariabler som kan skape tilsvarende grunnlagsdata for å ta gode og framtidsrettede avgjørelser?

Workshop`en finner sted på NVE, Middelthunsgate 29, Oslo.
Pris for deltakelse: 500 kr. Studenter kan delta gratis.

Velkommen til foredrag/innledninger og gruppearbeid! Meld deg på til nhr@nve.no innen 21. desember.

Se invitasjon/program

 

Kontaktpersoner:

Elise Trondsen, NHR/NVE, eltr@nve.no
Anne Haugum, NHR, nhr@nve.no

Arrangører:
Norsk hydrologiråd, NTNU, NVE og NMBU.