Norsk hydrologiråd består av 33 medlemsinstitusjoner med arbeidsoppgaver innen hydrologi. Rådet består av en representant for hver medlemsinstitusjon.

Representanten samt en vararepresentant oppnevnes av den enkelte medlemsinstitusjon for 2 år av gangen. Styret, som velges av rådet, skal bestå av leder, nestleder, tre øvrige styremedlemmer og to suppleanter. Minst to av styrets medlemmer skal til enhver tid representere statlige institusjoner. For den aktuelle 2-årsperiode velges leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 suppleant. De to øvrige styremedlemmene og en suppleant velges også for en 2-årsperiode. Dette valget foretas ved det mellomliggende årsmøtet i 2-årsperioden. For styrerepresentanter som går ut av rådet, må det foretas suppleringsvalg for gjenværende del av representantens 2-årsperiode. Styret må velges fra representanter eller vararepresentanter i rådet, men slik at ikke to representanter fra samme institusjon velges til styret.

Et sekretariat har ansvaret for det daglige arbeidet, og sekretariatet er ansvarlig for regnskapsførsel og revisjon.


MEDLEMSINSTITUSJONER

Norsk hydrologiråd har 33 medlemsinstitusjoner, med representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2023 – 2025:

INSTITUSJON REPRESENTANT VARAREPRESENTANT
Asplan Viak Jon Bergersen Ziegler Sølvi Amland 
Bane Nor
Ingeborg Kleivane Krøgli
Eviny Fornybar AS (tidligere BKK Produksjon AS) Louise Andersen Aldo Dyrvik
COWI   Gunnar Berg Erik Møllmann
Hafslund Eco Hans-Christian Udnæs Turid-Anne Drageset
Hydro Energi Hanna Svennevik  Ulrik Seip
Høgskulen på Vestlandet – Institutt for miljø- og naturvitenskap Thorben Dunse Thomas Scheiber
International Centre for Hydropower Tom Solberg
Carole Rosenlund
Lillehammer kommune    
Lyse Produksjon AS Thorbjørn Ims Østby Camilla Holmebakken Øvrebekk
Meteorologisk institutt Karianne Ødemark Helene Birkeland Erlandsen
Multiconsult Kjartan Orvedal Ingunn Weltzien
NIBIO Jens Kværner Bjørn Kløve
NORCE Norwegian Research Center Åge Molværsmyr
Ulrich Pulg
Norconsult Jon Olav Aashaug Stranden James Lancaster
Norges geologiske undersøkelse
Pål Gundersen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Nils-Otto Kitterød
Ståle Haaland
Norges vassdrags- og energidirektorat Elise Trondsen
Hege Hisdal
Norsk institutt for vannforskning Ashenafi Seifu Gragne Stefano Basso
Norsk Polarinstitutt Jack Kohler Jean-Charles Gallet
Norsk teknisk naturvitenskapelige universitet
Institutt for vann- og miljøteknikk
Knut Alfredsen Tone Muthanna
Oslo vann- og avløpsetat Bjørg Einan
Powel ASA Beate Sæther Linnèa Gimbergson
Skagerak Kraft AS Beathe Furenes Lars Ole Thunold
Skred AS Petter Reinemo Ingvild Brekke
Statens vegvesen Gaute Øyehaug Elena Fitje
Statkraft SF
Asgeir Petersen-Øverleir
Joachim Reuder
SWECO Kjetil Sandsbråten Jan-Petter Magnell
UiB Global Tore Sætersdal .
Universitetet i Bergen – Geofysisk institutt Asgeir Sorteberg Joachim Reuder
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag Lena M. Tallaksen Thomas Vikhamar Schuler
Universitetet i Sørøst-Norge Johanna Kristina Anjar Live Semb Vestgarden
Xylem Analytics Rune Fjellheim  

STYRET

SEKRETARIAT

Sekretariatet er lagt til Norges vassdrags- og energidirektorat. Anne Haugum fungerer som rådets sekretær.

E-post: nhr@nve.no