Norsk hydrologiråd skal bidra til bedre forvaltning og en bærekraftig utvikling av landets vannressurser. NHR skal bidra til å heve kunnskapsnivået innen hydrologi. NHR skal bidra til å samordne flerinstitusjonell deltakelse i nordiske og andre internasjonale hydrologiske programmer.

VEDTEKTER

ARBEIDSOPPGAVER

Følgende arbeidsoppgaver er nedfelt i rådets vedtekter:

 • NHR skal fremme hensiktsmessig samarbeid og arbeidsdeling mellom norske institusjoner som arbeider innen hydrologi.
 • NHR skal bidra til at data og kunnskap om hydrologi formidles og gjøres tilgjengelig og utnyttes praktisk for bruk og vern av vannressurser. Informasjonsvirksomheten omfatter publikasjoner, seminarer, symposier, kurs og konferanser.
 • Sekretariatet har, i samarbeid med leder, ansvaret for at det blir arrangert 2-4 fagmøter på varierende møtesteder i løpet av perioden. I enkelte saker kan rådet nedsette arbeidsgrupper og forestå utredninger.
 • NHR skal spesielt bidra til å samordne flerinstitusjonell deltakelse i Nordisk hydrologisk program (NHP), WMOs hydrologiprogrammer og UNESCOs International Hydrological Programme (IHP), der NHR er norsk IHP-komité, samt relelante EU-programmer. NHR skal formidle kontakt vedrørende internasjonal hydrologi av interesse for norske institusjoner.
 • NHR skal fremme hydrologisk forskning, utdanning og informasjon i samarbeid med Norges forskningsråd og andre. NHR skal ta initiativ til og gi faglig råd ved gjennomføring av tverrfaglige og flerinstitusjonelle vannforskningsprogrammer.

NHR utlyser hvert annet år konkurransen «Viten om vann», der vinneren er en person som har har presentert vannkunnskap på en god, populærvitenskapelig måte.

NHR arrangerer sammen med Norsk vannforening og TEKNA årlig konkurransen Norsk juniorvannpris, en konkurranse for elever mellom 15 og 20 år som utfører et prosjektarbeid innen vann og vannmiljø.

INTERNASJONALE OPPGAVER

 • IHP
  NHR er det norske kontaktorganet for UNESCOs internasjonale hydrologiske program-IHP. Det igangværende programmet er: IHP IX (2022-2029).
 • FRIEND
  FRIEND-programmet er en del av UNESCOs Internasjonale Program (IHP). Lena M. Tallaksen, UiO (lena.tallaksen@geo.uio.no), deltar for Norge i FRIENDs Steering Committee. EURO-FRIEND har 5 arbeidsgrupper (European Water Archive, Lavvann og tørke, Storskala variasjoner i hydrologiske egenskaper, Teknikker for estimering av ekstremnedbør og flom, Hydrologiske og biologiske prosesser i et nedbørfelt i et endret miljø). Gruppene er åpne for samarbeid og de fleste gruppene har aktiv norsk deltakelse.
 • Northern Research Basins
  Northern Research Basins (NRB) er et internasjonalt prosjektsamarbeid innen hydrologi i nordområdene.

STYREMØTER

2023

ÅRSMØTER

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009