Organisering

Norsk hydrologiråd består av 27 medlemsinstitusjoner med arbeidsoppgaver innen hydrologi. Rådet består av en representant for hver medlemsinstitusjon.

Representanten samt en vararepresentant oppnevnes av den enkelte medlemsinstitusjon for 2 år av gangen. Styret, som velges av rådet, skal bestå av leder, nestleder, tre øvrige styremedlemmer og to suppleanter. Minst to av styrets medlemmer skal til enhver tid representere statlige institusjoner. For den aktuelle 2-årsperiode velges leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 suppleant. De to øvrige styremedlemmene og en suppleant velges også for en 2-årsperiode. Dette valget foretas ved det mellomliggende årsmøtet i 2-årsperioden. For styrerepresentanter som går ut av rådet, må det foretas suppleringsvalg for gjenværende del av representantens 2-årsperiode. Styret må velges fra representanter eller vararepresentanter i rådet, men slik at ikke to representanter fra samme institusjon velges til styret.

Et sekretariat har ansvaret for det daglige arbeidet, og sekretariatet er ansvarlig for regnskapsførsel og revisjon.

En representant fra Unge Hydrologer deltar som observatør på styremøter og årsmøte.


MEDLEMSINSTITUSJONER

Norsk hydrologiråd har 30 medlemsinstitusjoner, med representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2021-2023:

INSTITUSJON REPRESENTANT VARAREPRESENTANT
Bane Nor
Ingeborg Kleivane Krøgli Marianne Myhre Odberg
BKK Produksjon AS Louise Andersen Torbjørn Kirkhorn
COWI   Gunnar Berg Erik Møllmann
Hafslund Eco Hans-Christian Udnæs Turid-Anne Drageset
Høgskulen på Vestlandet – Avd. for ingeniør og naturfag Thorben Dunste Thomas Scheiber
International Centre for Hydropower Tom Solberg
Carole Rosenlund
Lyse Produksjon AS Thorbjørn Ims Østby Camilla Holmebakken Øvrebekk
Meteorologisk institutt Anita Verpe Dyrrdal Ole Einar Tveito
NIBIO Jens Kværner Bjørn Kløve
NORCE Norwegian Research Center Åge Molværsmyr
Ulrich Pulg
Norconsult Jon Olav Aashaug Stranden James Lancaster
Norges geologiske undersøkelse
Pål Gundersen Atle Dagestad
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Nils-Otto Kitterød
Ståle Haaland
Norges vassdrags- og energidirektorat Elise Trondsen
Hege Hisdal
Norsk institutt for vannforskning Nikolai Friberg Line Barkved
Norsk Polarinstitutt Jack Kohler Jean-Charles Gallet
Norsk teknisk naturvitenskapelige universitet
Institutt for vann- og miljøteknikk
Knut Alfredsen Tone Muthanna
Oslo vann- og avløpsetat Tharan Fergus Bjørg Einan
Powel ASA Beate Sæther Linnèa Gimbergson
Skagerak Kraft AS Beathe Furenes Lars Ole Thunold
Statkraft SF
Asgeir Petersen-Øverleir
Hanna Svennevik
SWECO Kjetil Sandsbråten Jan-Petter Magnell
UiB Global Tore Sætersdal .
Universitetet i Bergen – Geofysisk institutt Asgeir Sorteberg Joachim Reuder
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag Lena M. Tallaksen Thomas Vikhamar Schuler
Universitetet i Sørøst-Norge Johanna Kristina Anjar Live Semb Vestgarden
Øst-Telemarken Brukseierforening Nicolai Østhus .

STYRET

SEKRETARIAT

Sekretariatet er lagt til Norges vassdrags- og energidirektorat. Anne Haugum fungerer som rådets sekretær.

E-post: nhr@nve.no

Aktiviteter

Norsk hydrologiråd skal bidra til bedre forvaltning og en bærekraftig utvikling av landets vannressurser. NHR skal bidra til å heve kunnskapsnivået innen hydrologi. NHR skal bidra til å samordne flerinstitusjonell deltakelse i nordiske og andre internasjonale hydrologiske programmer.

ARBEIDSOPPGAVER

Følgende arbeidsoppgaver er nedfelt i rådets vedtekter:

 • NHR skal fremme hensiktsmessig samarbeid og arbeidsdeling mellom norske institusjoner som arbeider innen hydrologi.
 • NHR skal bidra til at data og kunnskap om hydrologi formidles og gjøres tilgjengelig og utnyttes praktisk for bruk og vern av vannressurser. Informasjonsvirksomheten omfatter publikasjoner, seminarer, symposier, kurs og konferanser.
 • Sekretariatet har, i samarbeid med leder, ansvaret for at det blir arrangert 2-4 fagmøter på varierende møtesteder i løpet av perioden. I enkelte saker kan rådet nedsette arbeidsgrupper og forestå utredninger.
 • NHR skal spesielt bidra til å samordne flerinstitusjonell deltakelse i Nordisk hydrologisk program (NHP), WMOs hydrologiprogrammer og UNESCOs International Hydrological Programme (IHP), der NHR er norsk IHP-komité, samt relelante EU-programmer. NHR skal formidle kontakt vedrørende internasjonal hydrologi av interesse for norske institusjoner.
 • NHR skal fremme hydrologisk forskning, utdanning og informasjon i samarbeid med Norges forskningsråd og andre. NHR skal ta initiativ til og gi faglig råd ved gjennomføring av tverrfaglige og flerinstitusjonelle vannforskningsprogrammer.

NHR utlyser hvert annet år konkurransen «Viten om vann», der vinneren er en person som har har presentert vannkunnskap på en god, populærvitenskapelig måte.

NHR arrangerer sammen med Norsk vannforening VA-Yngre årlig konkurransen Norsk juniorvannpris, en konkurranse for elever mellom 15 og 20 år som utfører et prosjektarbeid innen vann og vannmiljø.

INTERNASJONALE OPPGAVER

 • IHP
  NHR er det norske kontaktorganet for UNESCOs internasjonale hydrologiske program-IHP. Det igangværende programmet er: IHP VIII (2014-2021).
 • FRIEND
  FRIEND-programmet er en del av UNESCOs Internasjonale Program (IHP). Lena M. Tallaksen, UiO (lena.tallaksen@geo.uio.no), deltar for Norge i FRIENDs Steering Committee. EURO-FRIEND har 5 arbeidsgrupper (European Water Archive, Lavvann og tørke, Storskala variasjoner i hydrologiske egenskaper, Teknikker for estimering av ekstremnedbør og flom, Hydrologiske og biologiske prosesser i et nedbørfelt i et endret miljø). Gruppene er åpne for samarbeid og de fleste gruppene har aktiv norsk deltakelse.
 • Northern Research Basins
  Northern Research Basins (NRB) er et internasjonalt prosjektsamarbeid innen hydrologi i nordområdene.

ÅRSMØTER

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Om NHR

Norsk hydrologiråd ble stiftet 9. mai 1995 etter initiativ fra Norges forskningsråd, Det norske meteorologiske institutt, Norges geologiske undersøkelse og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Aktuelle Saker

Note

Denne teksten bør kanskje deles opp i artikler (Artikkelsystemet)?

Nyskapingspris 2014
Arve Grinden, NTNU, ble 4. november tildelt «Dr. Techn. Olav Olsens nyskapingspris» for sin masteroppgave: Numerical Modeling of combined Hydraulics and Infiltration in Grassed Swales. Arve tok mastergraden i VA-teknikk ved NTNU, med veileder Sveinn Thorolfsson.

IAHS scientific programme at IUGG2015 in Prague june 2015
It is held from 22 June to 2 July 2015. IAHS events will take place during the first week of the proceedings. Read more …

Awards for Excellence 2014
The publication “Modeling hydrological impacts of climate change in different climatic zones” by Fasil Ejigu Eregno and his supervisors Chong-Yu Xu (University of Oslo) and Nils-Otto Kitterød (Norwegian University of Life Sciences), has been selected as a 2014 Highly Commended Paper winner for International Journal of Climate Change Strategies and Management (http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/awards.htm?year=2014&journal=ijccsm).The article is now freely available athttp://www.emeraldinsight.com/10.1108/IJCCSM-04-2012-0024.
The study use observations from three different climate zones (China, Ethiopia and Norway) to calibrate two different hydrological models to simulate the runoff response to precipitation and temperature. Global Warming has impact on the water balance. The current study demonstrates the conceptual uncertainty with respect to hydrological processes, and concludes that simulation of climate scenarios should be undertaken by a diversity of model concepts.

Utdanning innen vannfag
I en undersøkelse som Hydrologirådet har foretatt blant norske utdanningsinstitusjoner innen vannfag, viser det seg at det er en positiv trend når det gjelder rekruttering. Dette gjelder spesielt ved NTNU, UiO og Høgskolen i Telemark. Les mer i Nytt fra Hydrologirådet.

Nye resultater fra Miljøbasert vannføring
FoU-programmet som har pågått i to faser siden 2002 er nå avsluttet, og boka «Vannkraft og energi. Resultater fra FoU-programmet Miljøbasert vannføring» oppsummerer de seneste resultatene. Boka kan bestilles fraNVEs bibliotek eller lastes ned her.

Rapport fra UNESCOs generalkonferanse
Torill Engen Skaugen deltok på konferansen i Paris og deler sine inntrykkher.

Økt forståelse om globale klimaendringer
Det er 95-100 % sikkert at mennesker har skapt over halvparten av temperaturendringene siden 1950. Dette slår ny rapport fra IPCC fast. Les mer …

Jernbaneverket søker hydrolog/geohydrolog
Søknadsfrist: 3. november. Se: www.jernbaneverket.no

Hydrologirådets arbeidsprogram for 2013-2014
Arbeidsprogram, protokoll fra årsmøtet og årsberetningen for 2012-13 finner du her.

Hvorfor blir hydrologisk kunnskap mer aktuelt i framtida?
Og hvordan samarbeider NHR med UNESCO? Les mer …

Jobbe som hydrolog?
Glommens og Laagens Brugseierforening (GLB) søker etter hydrolog. Det er ledig stilling ved avdeling Vassdragsdrift. Søknadsfrist er 6. mai. Les mer ….

OECD/UNESCOs nyhetsbrev
Her kan du bl.a. lese litt om vannsamarbeid i Middelhavsregionen. Les her… (april -13)

ENKI skal bli operativ
Med støtte fra Norges forskningsråd skal modellverktøyet ENKI bli en del av hverdagen i norsk kraftverkshydrologi. Åpen kildekode er en viktig del av strategien. Flere vannkraftprodusenter, SINTEF, Powel og tre universiteter går inn for å etablere ENKI som en fellles plattform for fordelte hydrologiske modeller. ENKI har vært navet i Statkrafts og SINTEFs FoU-satsing siden 2002 og er nå gjort tilgjengelig. ENKI skal knyttes sammen med Powels prognose-programvare for kraftbransjen. Les mer om ENKI…  (februar -13)

Sommerjobb for studenter med vannfaglig kompetanse
Jernbaneverket søker studenter med vannfaglig bakgrunn til sommerjobber. Søknadsfrist er 17. mars. Les mer på jernbaneverkets nettside …  (februar -13)

Åpning av FNs internasjonale år for vannsamarbeid
UNESCO er gitt hovedansvaret for FNs internasjonale år for vannsamarbeid og åpningen ble markert med en serie av paneldebatter i UNESCO 11. februar. Les rapporten fra arrangementet … (februar -13)

Tilskuddsordning for UNESCO-formål
Innen 2. april kan det søkes om midler til prosjekter innenfor:
* ytringsfrihet/pressefrihet
* bærekraftig utvikling
* immateriell kulturarv
* verdensarven
* demokratiutvikling

Les mer her.

Antall dager med skiføre blir stadig færre
Dette er en av konklusjonene fra met.no`s oppsummering på Klimastatus 2012, presentert 21. januar 2013. Les mer på met.no ..  (januar -13)

Varsel.no – ny snøskredvarsling lansert
Snøskredvarslingen publiserer varsler for de mest utsatte områdene på Vestlandet og fjellene i Sør- og Nord-Norge fire ganger i uken. NVE er ansvarlig for tjenesten, som driftes i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket, Meteorologisk institutt og Norges Geotekniske Institutt. Les mer på www.varsom.no ..  (januar -13)

Tett igjen drenerte myrer for å redusere klimagassutslipp
Å tette igjen myr som har vært brukt i jordbruket kan gi store klimagevinster for landbruket i Norge. Les mer på forskning.no ..

Kronikk: Erfaringer med frie data
Sist torsdag lanserte fornyingsminister Rigmor Aasrud en ny veileder fra Difi for tilgjengeliggjøring av offentlige data. I fem år har Meteorologisk institutt praktisert slik tilgjengeliggjøring. Med dette er Meteorologisk institutt en av de statsetatene i Norge som har lengst erfaring på området. Les mer på Met.no’s nettside …

Jernbaneverket styrker værberedskapen
Jernbaneverket styrker nå beredskapen for å håndtere rekordnedbør og uvær. Bakgrunnen er alle rasene som har skjedd det siste året. Les mer på Jernbaneverkets nettside …

Kinesisk pris til NIVAs forskningsleder
«Chinese Academy of Sciences» (CAS) har gitt forskningsleder Thorjørn Larssen en pris for hans forskningssamarbeid om kvikksølvforurensning i Kina. Les mer på NIVAs nettside …(lagt ut: 25.06.2012)

Imponerende norsk klimaforskning
Norsk klimaforskning er best i verden på flere områder, og siteres oftere enn annen norsk forskning. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …(lagt ut: 25.06.2012)

Våt og varm vår
Så godt som hele landet har hatt en middeltemperatur og nedbør over normalen for månedene mars, april og mai. Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 25.06.2012)

PCB – dominerende miljøgift i Arktis 
En ny rapport viser at PCB fortsatt er den mest dominerende miljøgiften i naturmiljøet i Arktis. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …(lagt ut: 25.06.2012)

Peter Stahres minnestipend 2012
Peter Stahres minnestipend deles ut for tredje gang i 2012. Stipendet deles ut til den som gjennomfører fortjenestefull innsats som fremmer samarbeid og nytenking innen VA-teknikk i kombinasjon med vegetasjonsteknikk. Søknadsfrist er 31. august 2012. Les mer om stipendet i infobladet (pdf) og på VASYDs nettside …  (lagt ut: 04.06.2012)

Nyoppdaget varmekilde bidrar til smelting av Antarktis
Soloppvarmet overflatevann bidrar til smeltingen under flytende isbreer i Dronning Maud Land. Det viser forsking som nylig ble publisert i det i det anerkjente vitenskapelige tidsskrift Geophysical Research Letters. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …(lagt ut: 04.06.2012)

Ny kunnskap kan redde fossekallen
Småkraftverk utfordrer fossekallen. Men ny kunnskap og enkle tiltak gir gode muligheter for nasjonalfuglen å leve side om side med kraftverkene. Les mer på NVEs nettside …  (lagt ut: 31.05.2012)

Giftstoff fra hudkrem i fisk
Betydelige mengder av en ny miljøgift som brukes i håndkrem og sjampo, er funnet i fisk fra Mjøsa. Stoffet som er oppdaget tilhører gruppen siloksaner, og øker oppover i næringskjeden i Mjøsa. Les mer på NIVAs nettside …(lagt ut: 31.05.2012)

Jakten på solstråler og snøens albedo
Hvordan endres albedo når egenskapene til snø og isdekke endres? En gruppe norske forskere dro til toppen av Grønlandsisen for å måle endringer i refleksjon fra snøen (albedo). Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …(lagt ut: 31.05.2012)

Smittestoffer i sirkulasjon
Parasitter, bakterier og virus forårsaker stadig sykdomsutbrudd ved at de kommer seg inn i vannforsyningen. Hvorfor skjer dette og hvordan kan man best bedømme helserisikoen til avløpsvann og tilhørende rensesystemer? Les mer på Bioforsks nettside …  (lagt ut: 31.05.2012)

Jotunheimen fortsatt radioaktiv 
Jordsmonnet i Jotunheimen har fortsatt høyt innhold av radioaktivt cesium etter Tsjernobyl-katastrofen for 26 år siden. Høyfjellsområdet øst for fylkesveg 51 over Valdresflya er mer forurenset enn forskerne hittil har trodd. Les mer på NGUs nettside …  (lagt ut: 31.05.2012)

BarentsWatch lansert i Tromsø 
Nettportalen BarentsWatch er et pionerprosjekt som skal samle all kunnskapen norsk forvaltning har om kyst- og havområdene våre. 30. mai ble portalen offisielt åpnet i Tromsø av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …(lagt ut: 31.05.2012)

Ny beregningsmetode for ekstremnedbør i Nature Climate Change
Klimaforsker Rasmus Benestad figurerer i det prestisjetunge magasinet Nature denne uken. Sammen med forskerkollegaer har han funnet en formel for å beregne statistikk for ekstremnedbør, som også kan si noe om ekstremnedbør i framtiden. Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 30.04.2012)

Olje- og energiminister Ola Borten Moe besøkte CEDREN
Statsråden innviet 16. mars nytt avansert forskningsutstyr for Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN). En ny forsøksrenne i Vassdragslaboratoriet på NTNU gjør det mulig å finne løsninger for mer variabel vannføring og kraftproduksjon i elver.Les mer på CEDRENs nettside …(lagt ut: 30.04.2012)

Nytt råd for geografisk informasjon
Kystdirektør Kirsti Slotsvik er utnevnt til leder av Nasjonalt geodataråd. Rådet består av 16 personer og skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon. Les mer på Miljøverndepartementets nettside …(lagt ut: 30.04.2012)

Stortingsmelding om flom og skred
Olje- og energiminister Ola Borten Moe har på 30. mars lagt fram stortingsmeldingenHvordan leve med farene – om flom og skred. Et viktig formål med meldingen er å angi retningen for statens arbeid med å håndtere risiko ved flom og skred framover. Les hele meldingen på regjeringens nettside …(lagt ut: 24.04.2012)

Video om bærekraftig overvannshåndtering på Island
Det ny utbygde boligfelt Urridaholt på Island får en bærekraftig overvannshåndtering, der mest mulig av nedbøren skal håndteres lokalt gjennom bruk av gresskledte ”swales” og permeable dekker. For å fremme tiltakene er det laget en video, på islandsk og engelsk, rettet mot skoleverket . Les mer …(lagt ut: 28.03.2012)

Rapport fra prosjekt Climate Change and Energy Systems (CES)
Den nye rapporten Climate Change and Energy Systems: Impacts, Risks and Adaptation in the Nordic and Baltic Countries sammenfatter resultatene fra prosjektet Climate Change and Energy Systems (CES). Prosjektet har undersøkt påvirkningen av framtidige klimaendringer på fornybare energiressurser i den nordiske og baltiske regionen og evaluert den framtidige utviklingen av det nordiske kraftnett. Les mer …(lagt ut: 23.03.2012)

Unikt miljøprosjekt i Samnanger
På oppdrag frå BKK har Rådgivende Biologer undersøkt Storelva i Samnangervassdraget. Konklusjonen er at tersklar meir enn halverer behovet for vassføring for å oppnå tilstrekkeleg vassdekt areal i elva. Les mer på BKKs nettside …(lagt ut: 08.03.2012)

Vinteren oppsummert
En mild vinter er forbi. Middeltemperaturen for Norge vinteren 2011/2012 var 2,0 °C over normalen. Det er den 23. mildeste vinteren som er registrert for hele landet sett under ett.Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 08.03.2012)

Hør med klimaforskere når det gjelder klima
Går du til tannlegen for å sjekke hjertet? I forskning, som andre steder, er det kunnskap på fagområdet som tilsier om man blir konsultert. Klimaforsker Rasmus Benestad, har sammen med kolleger skrevet innlegg i Wall Street Journal. Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 08.03.2012)

Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2012 
Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2012 arangerses 27.-28. mars på Oslo kongressenter. Konferansen er en fellesarena for alle interesser knyttet til bruk, vern og forvaltning av kystvann, grunnvann, elver og innsjøer. Les mer på NVEs nettside …(lagt ut: 08.03.2012)

Ny brosjyre om miljøgifter
En ny brosjyre fra Nordisk ministerråd gir en lettfattelige introduksjon over risiko og hva som kan gjøres i arbeidet mot miljøgifter. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …(lagt ut: 08.03.2012)

Nytt Skrednett lanseres 
Skrednett.no relanseres med ny kartapplikasjon og nytt utseende. Skrednett gir oversikt over skreddata og skredrelatert informasjon. Les mer på NVEs nettside …(lagt ut: 08.03.2012)

Nå får du snøskredvarsler i Norge
Fra mandag 13. februar får du snøskredvarsler for 23 regionale testområder. Varslene blir publisert 2 ganger i uken gjennom resten av vintersesongen. Snøskredvarslene finner du påwww.varsom.no.  Les mer på NVEs nettside …(lagt ut: 08.03.2012)

Ny bok om vann og klimaendringer
Boken ”Water and Climate Change: an integrated approach to address adaptation challenges” ble lansert 1. februar i New Delhi. Boken er sluttresultatet fra Climawater, som har vært et UD-finansiert samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk, The Indian Institute of Technology Delhi (IITD) og International Water Management Institute (IWMI). Les mer om boken …
(lagt ut: 21.02.2012)

Overvåker snødekke på land 
Snodekke som ny indikator sørger for å bedre overvåke klimaendringene på Svalbard og Jan Mayen. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …(lagt ut: 01.02.2012)

Mer ekstremvær, mer ekstremt vær, eller variasjoner som alltid?
I disse dager er det mye snakk om ekstremvær og skadeomfang. Det er naturlig nok mange spørsmål som stilles i denne sammenhengen. Klimaforsker Hans Olav Hygen spør – og svarer. Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 01.02.2012)

Forskning i høyfjellet
Hvordan kan arkeologiske funn og andre forskningsresultat fra snøfonner brukes i et klimahistorisk perspektiv? Dette skal forskere knyttet opp mot Klimapark2469 finne mer ut av. Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 01.02.2012)

Veisalting påvirker ikke Maridalsvannet 
Som Oslo vann- og avløpsetaten melder har saltingen av Maridalsveien og Gamle Maridalsveien i Maridalen ingen betydning for drikkevannet i Oslo. Les mer på Oslo vann- og avløpsetaten’s nettside …(lagt ut: 01.02.2012)

Hvordan møter Oslo kommune overvannshåndtering i fremtiden?
Mer regn og stadig tettere bebyggelse gjør Oslo mer utsatt for oversvømmelser og stengte veier. Dette tar Vann- og avløpsetaten på alvor og inviterte 18. januar flere kommunale etater til et overvannseminar hvor utfordringer og planlegging for fremtiden stod på agendaen. Les mer på Oslo vann- og avløpsetaten’s nettside …(lagt ut: 01.02.2012)

NVEs Brekontor fyller 50 år
NVE feiret 50-årsjubileum for Brekontoret, i dag kalt Seksjon for bre is og snø.
Les mer på NVEs nettside …(lagt ut: 01.02.2012)

Foreløpig rapport om kvikkleireskredet på Byneset 
NVE har ferdigstilt en rapport med foreløpige beskrivelser av hendelsesforløp og faglige vurderinger som følge av kvikkleireskredet som gikk ved Esp i Trondheim morgenen 1. januar 2012. Les mer på NVEs nettside …(lagt ut: 01.02.2012)

Slik ble 2011 i lufttemperatur og nedbør
Middeltemperaturen for Norge som helhet for året 2011 var 1,8 grader over normalen. Nedbøren for Norge som helhet var 130 % av normalen, og dette er det aller våteste i en serie som går tilbake til 1900. Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 01.02.2012)

Klimaendringers effekt på Norges vannressurser
Ny forskning viser at økte nedbør og en annen fordeling av nedbøren i fremtiden kan få betydning for reguleringen av kraftproduksjonen i deler av Norge. Les mer på NVEs nettside …(lagt ut: 21.12.2011)

Mulig å gjøre norsk vannkraft til batteri for Europa 
Teknisk er det fullt mulig å bruke norske vannkraftmagasin til godt betalt krafteksport når Europas vindmøller står, og pumpe vann tilbake i reservoaret på grønt og billig vis. Det viser en ny rapport fra CEDREN, et nasjonalt forskningssenter som SINTEF, NTNU og NINA driver i fellesskap. Les mer på SINTEF Energis’s nettside …(lagt ut: 21.12.2011)

Met.no: Forbedrer kvaliteten på historiske data
Forskere ved Meteorologisk institutt har deltatt i et internasjonalt prosjekt som har klart å styrke kvaliteten på historiske klimadata, slik at størrelsen på klimaendringer kan angis mer nøyaktig. Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 21.12.2011)

Breane fortset å smelte tilbake
Tilbakesmeltinga til brefrontane held fram også i år. Målingar viser at av 33 brear i Noreg har 28 brear trekt seg tilbake, fire brear er uendra, medan ein bre gjekk fram. Les mer på NVEs nettside …(lagt ut: 21.12.2011)

Historisk lite havis i Arktis 
Forskere har rekonstrert havisen i Arktis og konkluderer med at dagens havisutbredelse er rekordlav for de siste 1450 årene. Studien er publisert i tidsskriftet Nature, og er utført av forskere fra Norsk Polarinstitutt og samarbeidende institusjoner i Canada og USA. Les mer på Norsk Polarinstitutt’s nettside …(lagt ut: 21.12.2011)

Ny bok: De temmet vannet – Statkrafts tekniske kulturhistorie
I en ny bok om Statkrafts ingeniørkunst gjennom tidene, «De temmet vannet» , forteller forfatterne om ingeniørene som skapte selskapet som ble Europas største vannkraftprodusent. Det har blitt en spennende historie om en rivende utvikling i vannkraftens historie. Les mer på Statkrafts nettside …(lagt ut: 21.12.2011)

BKK: Vellykket miljøprosjekt i Ekso
På enkelte strekninger var Ekso mer som en grønn grasslette enn en sort elv. I samarbeid med lokalbefolkningen i Eksingedalen har BKK fjernet flotgraset, og resultatet høster lovord fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Les mer på BKKs nettside …(lagt ut: 21.12.2011)

2011: Det 10. varmeste året
Til tross for en La Niña-hendelse (som gir en avkjølende effekt) var 2011 det 10. varmeste året ved inngangen til november. For Norges del ligger 2011 an til å bli ett av de våteste og varmeste siden år 1900. Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 30.11.2011)

Kronikk i DN: Udiskutabel oppvarming
Klimaforsker Ketil Isaksen presenterer noen udiskutable klimafakta i en kronikk som stod på trykk i Dagens Næringsliv den 29.11.2011. Les mer på Met.no’s nettside …(lagt ut: 30.11.2011)

International Commission on Water Quality (ICWQ) inviterer til medlemskap
International Commission on Water Quality (ICWQ) inviterer fagfolk fra vannkvalitet til medlemskap. Les mer i invitasjonsbrevet og på ICWQs nettside.
(lagt ut: 26.10.2011)

Rapport: Klimaendringers effekt på flom i Norge
Hydrologiske modeller og flomfrekvensanalyser har, i kombinasjon med klimaframskrivninger, blitt brukt til å beregne hvordan klimaendringer vil påvirke flommer i Norge i framtiden. Resultatene er publisert i rapporten ” Hydrological projections for floods in Norway under a future climate” utarbeidet av Deborah Lawrence og Hege Hisdal ved NVE. Les mer på NVEs nettside …(lagt ut: 19.09.2011)

Våt sommer
For Østlandet ble årets sommer den våteste siden 1900, og den forrige rekorden fra 1950 ble dermed slått. For Norge som helhet ble sommeren den nest våteste, bare 1964 har vært våtere. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 19.09.2011)

Nasjonal plan for skredfarekartlegging 
NVE har utarbeidet en samlet plan for hvilke områder som bør kartlegges nærmere for å få avdekket eventuell skredfare. Det er første gang en slik plan er utarbeidet i Norge. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 19.09.2011)

Fra Northern Research Basin Symposium 2011
Northern Research Basin avholdt sin 18. symposium 15.-20. august 2011 på Vestlandet. 30 deltakere fra 10 ulike land tok del i diskusjonene om hydrologiske utfordringer i arktiske områder. Se presseklipp fra arrangementet på NRKs og Fjordingens nettsider.
(lagt ut 26.08.2010)

Ny målemetode: Overflatehastighet i elver fra satellittbilder
Andreas Kääb fra Institutt for Geofag (Universitetet i Oslo) har sammen med Terry Prowse (Environment Canada) utviklet en metode for måling av overflatehastigheten i elver fra satellittbilder tatt under vårsmeltingen. Resultatene er publisert i det anerkjente tidsskriftet Geophysical Research Letters. Les mer på Institutt for Geofag’s nettside …
(lagt ut 26.07.2010)

NVE: Hvordan forholde seg til flom- og skredfare?
NVE har lagt ut noen praktiske tips for de som bor eller skal bevege seg inn i områder som kan bli rammet av flom. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut 26.07.2010)

Arktisk råd til Tromsø 
De åtte medlemslandene i Arktisk råd er enige om å gjøre Tromsø til permanent sete for sekretariatet. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut 26.07.2010)

Økt satsing på vannmiljø i årets jordbruksavtale
Godt vannmiljø er et prioritert område etter jordbruksforhandlingene i år. Totalt er det satt av 20 mill. kroner ekstra til miljøtiltak for kommuner og fylker med spesielle vannmiljø-utfordringer. Les mer på Statens landbruksforvaltningens nettside …
(lagt ut 26.07.2010)

Plantevernmiddelet endosulfan blir forbudt globalt
Partsmøtet under Stockholm-konvensjonen vedtok å stanse bruk av plantevernmiddelet endosulfan. Endosulfan er et svært helse- og miljøfarlig stoff, er lite nedbrytbart og spres over lange avstander. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut 26.07.2010)

NIVA: Laks og metaller fra gruveavrenning
Metaller som følger med avrenning fra gruver er en av truslene laksen utsettes for i en del viktige laksevassdrag. Problemstillingen er aktualisert gjennom økende satsing på bergverksdrift i Norge. NIVA har miljøeffekter av bergverksdrift som et prioritert forskningsområde. Les mer på NIVAs nettside …
(lagt ut: 31.05.2011)

Bioforsk: Miljøvennlige skytefelt 
Skytefelt lekker miljøproblematiske metaller som kan gi negative effekter på organismer i vann og vassdrag. Bioforsk har undersøkt ulike typer renseløsninger på et forsøksfelt i Elverum. Nå blir utfordringen å bruke kunnskapen til å bygge gode renseløsninger for flere skytefelt rundt om i Norge. Les mer på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 31.05.2011)

Dårlig drenering gir økte lystgassutslipp
Landbruket står for om lag 45 prosent av utslippene av lystgass (N2O) her i landet. Foreløpige målinger gjort i samarbeid mellom Bioforsk og UMB tyder på at det er store forskjeller mellom god og dårlig drenert jord. Les mer på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 31.05.2011)

Første sak i Høyesterett om vannressursloven – domfellelse for å bygge i strid med konsesjon og konsesjonsvilkår
Høyesterett har dømt en daglig leder til fengsel i 90 dager, hvorav halve tiden ubetinget. En byggeleder fikk betinget fengsel i 21 dager og en bot på 50 000 kroner. Dommen fra lagmannsretten er skjerpet. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 31.05.2011)

UiO: Arrangementer om temaet vann i mai
Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo (UiO), inviterer til flere arrangementer rundt temaet vann. Byvandringen ”Bekk i byen” (16. mai) blir fulgt av to seminarer ”Den frosne verden – kryosfæren” (18. mai) og ”Vann og klima” (19. mai). Debatten ” Store vannkraftreguleringer – gårsdagens eller framtidas fornybare energi?” (20. mai) i Litteraturhuset avslutter arrangementene. Les mer på Institutt for geofag’s nettside …
(lagt ut: 10.05.2011)

Kraftskolen 2.0: Filmbasert læringsressurs om energi
Kraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi. Kraftskolen 2.0 er et samarbeid mellom Statkraft, Enova og Naturfagsenteret. Les met på Kraftskolen 2.0 …
(lagt ut: 10.05.2011)

NVE: Når slutter en foss å være mektig?
I regi av NVEs FoU-program ”Miljøbasert vannføring” er det nå gjort visuelle studier av åtte vassdrag for å kartlegge vannføringens betydning for landskapsopplevelsen. Les mer påNVEs nettside …
(lagt ut: 10.05.2011)

Telemarkskanalen 150 år
1. mai 1861 ble nedre del av Telemarkskanalen, Nordsjø-Skienkanalen, åpnet. Kanalens 150-årsjubileum ble market på Hjellebrygga i Skien lørdag 30. april. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 10.05.2011)

Ny versjon av NVE Atlas 
NVE Atlas er en hovedinngangen til geografiske fagdata fra NVE. Karttjenesten kommer nå i ny drakt og har en rekke nye og nyttige funksjoner. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 10.05.2011)

NVE: Ny utgave av Vassdragshåndboka
NVE har lansert en ny utgave av Vassdragshåndboka. Boken er den eneste norske fagbok som spesielt omhandler sikringstiltak mot flom og skred og tekniske tiltak i vassdrag med utgangspunkt i norske forhold. Fagstoffet i boken er revidert og oppdatert og skred er gitt noe større omtale enn tidligere. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 25.02.2011)

Rekordmange småkraftkonsesjoner i 2010 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i 2010 konsesjoner for 4,5 TWh ny energiproduksjon, noe som tilsvarer elektrisitetsforbruket i 225 000 husstander. Det er en økning på 1,2 TWh fra 2009. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 25.02.2011)

Dam i Vågåvatn: vinn-vinn prosjekt for både miljø og kraft
GLB har fått utarbeidet flere visualiseringer av hvordan en reguleringsdam ved utløpet av Vågåvatn kan plasseres. Dammen skal redusere problemet med sandflukt i vestenden av Vågåvatnet mot Lom. Samtidig vil dammen gi et reguleringsmagasin i Vågåvatnet som vil være positivt for vannkraftproduksjonen i nedenforliggende kraftverk. Les mer på GLBs nettside …
(lagt ut: 09.02.2011)

Været i Norge – januar 2011
Månedstemperaturen for Norge i januar var 1,3 °C over normalen. Den var betydelig over normalen i Midt-Norge, samt i indre og høyereliggende områder av Sør-Norge. Månedsnedbøren for Norge var 120 % av normalen. Nedbøren var over normalen i store deler av landet. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 09.02.2011)

2010 globalt: det varmeste året
Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO) melder at 2010 er det varmeste året som er registrert globalt, sammen med årene 2005 og 1998. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 09.02.2011)

2010 i Norge: det 10. kaldeste året
Middeltemperaturen for Norge lå 1 ˚C under normalen i 2010. Dette gjør fjoråret til det 10. kaldeste siden år 1900. En må tilbake til 1985 for å finne et kaldere år enn 2010. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 09.02.2011)

Peter Stahres minnestipend 2011
Peter Stahres minnestipend deles ut for andre gang i 2011. Stipend deles ut til den som gjennomfører fortjenestefull innsats som fremmer samarbeid og nytenking innen VA-teknikk i kombinasjon med vegetasjonsteknikk. Søknadsfrist er 1. april 2011. Les mer om stipend iinfobladet (pdf) og på VASYDs nettside …
(lagt ut: 25.01.2011)

Ny bok «Integrating Water Resources Management» fra STRIVER prosjektet
Boken «Integrating Water Resources Management – Interdisciplinary Methodologies and Strategies in Practice» har kommet ut som andre bok om integrert vannressursforvaltning fra prosjektet STRIVER (Strategy and Methodology for Improved IWRM). Boken er redigert av forskningssjef Per Stålnacke ved Bioforsk Jord og miljø sammen med professor Geoffrey D. Gooch ved Linköpings universitet i Sverige og Dr. Alistair Rieu-Clarke ved UNESCO Centre på Dundee universitet i Skottland. I alt har 25 forfattere bidratt til boken. Les mer om boken iinfobladet (pdf) og på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 04.01.2011)

Spesialutgave om integrert vannforvaltning i internasjonal tidsskrift Irrigation and Drainage Systems
Spesialutgaven «Integrated Water Resources Management» har kommet ut i den internasjonale tidsskriften Irrigation and Drainage Systems i desember 2010. Utgaven, som er redigert av Per Stålnacke (Bioforsk, Norge) and Geoffrey D. Gooch (Linköpings University, Sverige og Dundee University, Skottland) inneholder ni artikler fra STRIVER IWRM konferansen i Brussels i mai 2009. Les mer om spesialutgaven i infobladet (pdf) og på SpringerLink …
(lagt ut: 04.01.2011)

Forskere advarer: Veisalt skader naturen
Veisalt er en trussel for vegetasjon og innsjøer, advarer UMB-forskere i en artikkel i Teknisk Ukeblad. Les mer på Teknisk Ukeblads nettside …
(lagt ut 23.12.2010)

Met.no: Vinteren kan bli lang
En meteorologisk blokkering kan bety at årets vinter blir lang. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut 23.12.2010)

Met.no: «Negativ NAO» gir oss kalde dager
En negativ nord-atlantisk oscillasjon, eller en «negativ NAO» gir oss kalde dager. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut 23.12.2010)

NVE: Nedslående resultater fra kontroll med småkraftverk 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i sommer inspeksjoner ved 45 tilfeldig utvalgte småkraftverk med konsesjonsfritak. Resultatet var nedslående. Hele fire av fem kraftverk var verken bygget eller driftet i tråd med forutsetningene. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut 23.12.2010)

”Polar Research” blir Open Access tidsskrift
Norsk Polarinstitutts internasjonale, vitenskapelige tidsskrift ”Polar Research” blir fra nyttår gratis tilgjengelig på Internett. Dermed får lesere rundt om i verden fri tilgang til de nyeste vitenskapelige artiklene om klima, biologisk mangfold, polarhistorie og andre relevante temaer fra polarområdene. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut 23.12.2010)

BKK: Konferanse om verdiskaping og framtidas energisystem
BKK arrangerer onsdag 26. januar 2011 konferansen «Eit fornybart og framtidsretta Vestland» i Grieghallen i Bergen. Lokal verdiskaping, fornybarpotensialet på Vestlandet, klimautfordringar og framtidas energisystem står på dagsordenen. Les mer på BKKs nettside …
(lagt ut 23.12.2010)

NGU: Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 
Det 20. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljøgeokjemi arrangerer ved NGU mandag 14. og tirsdag 15. februar 2011.  Les mer på NGUs nettside …
(lagt ut 23.12.2010)

NIVA-seminar om bioakkumulering av miljøgifter
Bioakkumulering er et sentralt tema ved vurdering av miljøfarligheten av kjemikalier. NIVA arrangerte nylig et seminar for miljøforvaltningen for å formidle siste nytt fra internasjonale fagmiljøer. Les mer på NIVAs nettside …
(lagt ut 23.12.2010)

Nye, miljøskadelige stoffer funnet i isbreer på Svalbard 
For å erstatte tidligere miljøskadelige stoffer som vanskelig brytes ned i naturen, har det de senere år blitt produsert nye stoffer som skulle forsvinne mye lettere. Nå viser det seg at også flere av disse stoffene blir lenge i natursystemet, og at de spres over hundrevis av kilometer i Arktis. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut 24.11.2010)

NOU: Tilpassing til eit klima i endring
NOU-rapporten Tilpassing til eit klima i endring (pdf) ble lagt fram for Miljøverndepartementet 15. novermber 2010. Klimaforsker Inger Hanssen-Bauer ved Meteorologisk institutt var med i utredningen. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut 24.11.2010)

Met.no:  Best omdømme i staten
For femte år på rad har Meteorologisk institutt best omdømme av samtlige statsetater. Det kommer fram i undersøkelsen Profil norske etater og organisasjoner gjennomført av Synovate. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut 24.11.2010)

Breene forsetter å smelte tilbake
Tilbakegangen til brefrontene holder fram også i år. Resultatene fra målinger av 31 breer i Norge viser at 27 breer har trukket seg tilbake, 1 bre er uendret og 3 breer gikk fram. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut 24.11.2010)

Nytt nordisk toppforskningssenter – SVALI 
SVALI er et nytt nordisk toppforskningssenter (”Nordic Centre of Excellence”). SVALI etableres under Toppforskningsinitiativet, som er Nordens storsatsning på klima, miljø og energi. Initiativet er et bidrag fra de nordiske landene til å løse den globale klimakrisen og samtidig styrke Norden som region innenfor forskning og innovasjon. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut 24.11.2010)

Har vannføringen i Norge endret seg som følge av klimaendringer?
En artikkel med tittelen «Has streamflow changed in the Nordic countries? – Recent trends and comparisons to hydrological projections», skrevet av Donna Wilson, Hege Hisdal og Deborah Lawrence trykkes nå i Journal of Hydrology. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut 24.11.2010)

Vinnerne av fotokonkurransen ”Vann i fokus”
”Vannkongen” tatt av Kerstin Sandburg fra Røros ble vinner av årets ”Vann i fokus”-konkurranse. I tillegg til vinnerbildet ble fire fotografier premiert. Les mer og se vinnerbildene på NVEs nettside …
(lagt ut 24.11.2010)

Rapport – Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging
NINA (Norsk institutt for naturforskning) har, på oppdrag fra NVE, gjennomført en kunnskapsoppsummering av ålens utbredelse i norske vassdrag.  Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut 24.11.2010)

Tiltak mot «dykkersykdom» hos fisk
For høyt luftinnhold i avløpsvannet fra kraftverk kan føre til skader hos fisk etter lignende mekanismer som trykkfallsykdom hos dykkere. I samarbeid med forskere skal BKK nå installere måleutstyr ved Hommelfoss kraftverk i Masfjorden som gir alarm ved for høy luftmengde i avløpsvannet. Les mer på BKKs nettside …
(lagt ut 24.11.2010)

NRKs FBI: Grunnvannsskader ofte ikke dekket av forsikringen
Programinnlegget Vannskader og Forsikring på NRK sendingen FBI – Forbrukerinspektørene frå 13 oktober 2010 handlet blant annet om skader forårsaket av grunnvann. Denne skadetypen er ofte ikke dekket av forsikringen. Men som Panagiotis Dimakis, seniorforsker ved Norges vassdrags- og energidirektorat, peker på i intervjuet, er det i situasjoner forbundet med ekstremvær ofte ikke så klart å skille om en skade er forårsaket av grunnvann eller overflatevann. Se hele programklipp inkludert intervju med grunnvannsspesialisten (3:16-4:04) på NRKs Nett-TV …
(lagt ut 3.11.2010)

Norge oppretter miljøprøvebank for miljøgifter
Norge oppretter nå en miljøprøvebank for miljøgifter i Forskningsparken i Oslo. Denne banken skal fryse ned prøver av biologisk materiale, og blir dermed en meget viktig kilde til kunnskap for framtidens forskere. Ved utfordringer vi ikke kjenner i dag, vil vi framover kunne ha stor nytte av dagens prøver av dyr og planter. Les mer på Klima- og forurensningsdirektoratets nettside …
(lagt ut: 27.10.2010)

Stoltenberg åpnet Framsenteret
Fram – nordområdesenter for klima- og miljøforskning ble åpnet 29. september av statsminister Jens Stoltenberg i Tromsø. Framsenteret skal bidra til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut: 27.10.2010)

VAnnforsk-nettverk etablert 29. september
Nettverket VAnnforsk ble etablert 29. september 2010 på etableringsmøtet på Gardermoen med 25 organisasjoner (pdf) som medlemmer. Målet med nettverket er å stimulere og legge til rette for økt FoU-aktivitet i hele VA-bransjen, fra produsenter til brukere. Les mer på Norsk Vanns nettside …
(lagt ut: 27.10.2010)

Plantevernmidler i grunnvann i åtte av ni undersøkte jordbruksområder
Analyser fra brønner i ni jordbruksområder viste rester av midler i åtte av dem, og i noen tilfeller var konsentrasjonene høyere enn helsemyndighetenes grenseverdier. I noen av analysene fant en også rester etter plantevernmidler som ikke lengre skal være i bruk. Les mer på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 27.10.2010)

Virker tiltakene i Vansjø? 
Bioforsk har i flere år arbeidet i Vansjø-Hobølvassdraget og ser at det både her og andre steder i landet lett kan bli misforståelser omkring effekter av tiltak og deres umiddelbare virkning i vannforekomstene. Les mer på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 27.10.2010)

Vannforsker møter elever i felt
Forsker Johannes Deelstra ved Biofork møtte 12 elever fra Kjelle videregående skole i felt for å se på målestasjonene og lære om vannforskning. Slik kontakt mellom forskere og elever skal bidra til å øke interessen rundt fagkretsen og motivere dagens unge til å bli forskere. Les mer på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 26.10.2010)

Oppsiktsvekkende resultater: Plengress bruker overraskende mye vann 
Vannforbruket på plener og kortklippet gress kan være så mye som 8-9 millimeter i døgnet. Forskerne er overrasket over forbruket, som er betydelig høyere enn hva man tidligere har trodd. Resultatene blir nå brukt i et stort forsøk for å finne optimale vanningsstrategier. Les mer på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 22.09.2010)

Norske vassdrag blir varmere
Overvåkingen av miljøfaktorer og plante- og dyreliv i Atna- og Vikedalsvassdragene, som nå er dokumentert i en ny rapport (pdf), viser at mange norske vassdrag blir varmere. De to vassdragene, som hydrologisk sett er svært ulike, overvåkes i et DN-støttet program som kalles Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann, i et samarbeid mellom NINA, NIVA og Uni Miljø. Les mer på NINAs nettside …
(lagt ut: 22.09.2010)

WWF kritisk mot gruvedeponiet i Førdefjorden
WWF mener det planlagte gruvedeponiet i Førdefjorden er uakseptabelt. Slike utslipp kan ikke tillates fordi det får store konsekvenser for økosystemene i fjorden. Les mer på WWFs nettside …
(lagt ut: 22.09.2010)

Researcher’s Night: Arrangementer på hurtigruteskipene i sammenheng med forskningsdagene
Om bord på samtlige hurtigruteskip, både sør- og nordgående, skal passasjerene få en populærvitenskapelig innføring i klimaendringer under og etter siste istid. Dette skjer når forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), Høgskolen i Oslo, universitetene i Bergen, Tromsø og Ås, samt Norsk Polarinstitutt, fredag kveld 24. september går om bord i hvert sitt hurtigruteskip. Les mer på NGUs nettside …
(lagt ut: 22.09.2010)

Ny Atlas: Geochemistry of European Bottled Water
EuroGeoSurveys har koordinert utgivelsen av atlaset Geochemistry of European Bottled Water som er basert på analyser av ca.1800 prøver av flaskevann. En av utgiverne er Clemens Reimann fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Forskerne har funnet en stor variasjon ved mange elementer, blant annet arsen og uran.
Les mer på NGUs nettside …
(lagt ut: 16.09.2010)

NVE: Fakta om kvikkleireskred 
Områder med marin leire kan potensielt inneholde kvikkleire. Skredet i Lyngen kommune har gått i et område med marin leire. I slike områder kan det generelt være fare for kvikkleireskred. Les mer om NVEs arbeid med kartlegging av kvikkeleire i Norge på NVEs nettside …
(lagt ut: 16.09.2010)

Stor interesse for NGUs skredrapport fra 2006
Det har vært stor interesse for NGUs Lyngen-rapport (pdf) etter kvikkleireskredet ved Solhov fredag 3. september. Rapporten fra 2006 advarte mot fare for leirskred og utglidninger sør for Lyngseidet. Les mer på NGUs nettside …
(lagt ut: 16.09.2010)

Kaldeste 12-månedersperiode i Norge siden midten av 90-tallet
Mens den globale gjennomsnittstemperaturen de siste 12-måneder er blant de høyeste som noen gang er registrert, må vi her i Norge tilbake til midten av 90-tallet for å finne en liknende kald periode som de siste 12 måneder. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 16.09.2010)

Rekordlav kraftproduksjon i andre kvartal
Den norske kraftproduksjonen var 22,7 TWh i andre kvartal i år. Det har ikke vært registrert så lav kraftproduksjon i andre kvartal de siste 25 år. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 16.09.2010)

Norge og Kina samarbeider om polar-, miljø- og klimaforskning
Norsk Polarinstitutt og The Polar Research Institute of China har undertegnet en samarbeidsavtale om polarforskning i Shanghai.
Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut: 16.09.2010)

Ny rapport om status og utviklingstrekk for klimaindikatorer i MOSJ
MOSJ (Miljøovervåkingssystemet for Svalbard og Jan Mayen) samler inn og bearbeider data om hva som påvirker miljøet og beskriver tilstanden til naturen og kulturminnene. Den nye rapporten Status og utviklingstrekk for klimaindikatorene i norsk del av Arktis (pdf)fokuserer på klimaindikatorene. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut: 16.09.2010)

Doktorarbeid om forurensning fra veier og tunneler
Tunnelvaskevann og avrenning fra veier inneholder en cocktail av organiske og uorganiske stoffer med stor forurensningseffekt på miljøet. Stor trafikkøkning, veisalting og EUs vanndirektiv krever økt fokus på dette problemet. Et viktig bidrag i så måte er doktorgradsarbeidet  (PhD) til Sondre Meland med tittelen: ”Økotoksikologiske effekter av vegavrenning og tunnelvaskevann”, som han forsvarte på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 13. august 2010. Les mer på UMBs nettside …
(lagt ut: 26.08.2010)

Surt aluminium mot lakseparasitten Gyro som alternativ til rotenon 
Surt aluminium kan bli et godt og miljøvennlig alternativ til rotenon for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Surt aluminium tar i motsetning til rotenon ikke livet av laksen i vassdragene som behandles. Arbeidet i NIVA med å utvikle metoden blir ledet av Atle Hindar. Les mer på forskning.no …
(lagt ut: 26.08.2010)

Klimaendringer motarbeider bøndenes miljøinnsats
Omfattende tiltak er igangsatt i jordbruket for å redusere avrenning til vann og vassdrag. Til tross for dette er det bare få av de overvåkede jordbruksbekkene som har fått bedre vannkvalitet. Årsaken er trolig at klimaendringene fører til økt nedbør som motarbeider bøndenes miljøinnsats. Les mer på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 26.08.2010)

Bedre vedlikehold av avløpsløsninger i spredt bebyggelse
Dårlig drift og vedlikehold av avløpsløsninger i spredt bebyggelse fører til økte utslipp til vannforekomstene. Det viser kartleggingsarbeid fra Bioforsk på oppdrag av Nes kommune i Akershus. Prosjektet gir grunnlag til langsiktig planlegging av avløpsløsninger i kommunen som er nødvendig for å nå Vanndirektivet’s mål om «god økologisk tilstand i alle vannforekomster innen 2015». Les mer på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 26.08.2010)

Gir økologisk matproduksjon renere vassdrag på Jæren?
Jorda på Jæren har stort fosforoverskudd som bidrar til fosfortap og forurensning av vassdrag. Bioforsk har utarbeidet en konsekvensanalyse hvor omlegging til økologisk matproduksjon vurderes som et tiltak for å få renere vann. Les mer på Bioforsks nettside …
(lagt ut: 26.08.2010)

Ny NVE rapport: 124 millioner til sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag i 2009
I 2009 utførte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ca. 60 tiltak for å sikre mot flom, erosjon og skred samt tiltak for å bedre elvemiljøet i flere vassdrag. Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2009 (pdf), utgitt av NVE, beskriver 53 av anleggene. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 26.08.2010)

ICE lanserer nye nettsider 
Norsk Polarinstitutts senter ICE og ICE økosystemer lanserer nå nye nettsider. ICE er et nasjonalt kompetansesenter for is- og klimaforskning i polarområdene. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut: 26.08.2010)

Forskningstokt i Arktis skal levere data til FNs klimapanel
Lasting av mengder med forskningsutstyr sto på agendaen 20. august da startskuddet gikk for det første ICE-toktet til Arktis. ICE er Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer. Les mer om toktet på ICEs nettside …
(lagt ut: 26.08.2010)

Tema flom på NRK Super
I sammenheng med flomkatastrofen i Pakistan er tema flom tatt opp i flere programinnlegg ved barnekanalen NRK Super. Les mer …
(lagt ut: 25.08.2010)

Tiltak mot sukkertarens bortfall langs norske kysten
Klimaendringer og menneskeskapte tilførsler av næringsstoffer og partikler får skylden for at sukkertaren forsvinner på Skagerrakkysten og på Vestlandet. En rapport utgitt fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vurderer nå ulike tiltak mot lokale og regionale tilførsler av næringsstoffer og partikler. Les mer på Bioforsks nettside og i rapporten Vurdering av tiltak mot bortfall av sukkertare (pdf; utgitt av Klif).
(lagt ut: 26.07.2010)

Mindre justeringer hindrer halshugging av fisk i kraftstasjon
Mange av fiskene som vandret ned forbi Fosstveit kraftverk i fjor ble kuttet i to av turbinbladene, sier forsker Frode Kroglund ved NIVA. Nå overlever mer enn 99 % av fisken etter at turbinbladene er justert og fisken lokkes ut en bakvei. Les mer på NIVAs nettside …
(lagt ut: 26.07.2010)

Kronikk: Når det umulige skjer
” … jo sjeldnere en hendelse inntreffer, jo vanskeligere er det å vurdere sannsynlighet og konsekvenser og dermed risiko”, skriver Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, i kronikken på institutts nettside. Han argumenterer for å forberede seg bedre på slike usannsynlige, ”utenkbare” hendelser; ikke som følelsesmessig reaksjon på en katastrofe, men på et rasjonalt grunnlag. Les kronikken på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut: 26.07.2010)

Polarårutstilling i Tromsø 
En ny utstilling som viser noen av de norske prosjektene under Det internasjonale polaråret kan nå beskues utenfor Polarmiljøsenteret i Tromsø. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut: 26.07.2010)

NVE: Høyest kraftimport noensinne
Aldri tidligere har Norge importert så mye strøm i første halvår som i år. Bakgrunnen er de lave kraftmagasinene som gjør at vannkraftprodusentene har lav produksjon og sparer på vannet med tanke på kommende vinter. Det gjør at kraftprisene er noe høyre enn det vi er vandt med på denne årstiden. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 26.07.2010)

Med støtte fra norske vannprodusenter: Første guttelag fra Nepal i Norway Cup
14-åringene på Kirne NC Team 2010 blir første guttelag fra Nepal i Norway Cup. De er invitert av norske vannkraftprodusenter som sammen med et lokalt selskap driver et kraftverk i Kirne. Les mer på BKKs nettside …
(lagt ut: 26.07.2010)

Permafrosten forsvinner i norske fjell
Klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt har presentert forskningsresultater under EUCOP konferansen på Svalbard som viser at permafrosten ikke bare varmes opp i høyt tempo, men at den også har forsvunnet fra enkelte fjellområder i Norge. En av konsekvensene ved at permafrosten tiner, er at de hydrologiske forholdene over store områder endres. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 28.06.2010)

Fotokonkurranse: Vann i fokus
Vann-Nett inviterer til fotokonkurransen ”Vann i fokus” for bilder med ulike tema rundt vann i norske vassdrag og fjorder. Siste frist for innsending er 25.september 2010. Les mer på Vannportalen …
(lagt ut: 28.06.2010)

BKK og Universitetet i Bergen undertegner samarbeidsavtale
BKK og Universitetet i Bergen har undertegnet en samarbeidsavtale som skal bidra til å styrke Vestlandets kompetanse innen fornybar energi. Avtalen som ble undertegnet på 17 Juni har en verdi på åtte millioner kroner. Les mer på BKKs nettside …
(lagt ut: 28.06.2010)

Vinner av BKKs fotokonkurranse
«To dråper» heter bildet fra Willy Andre Vedå som vant i BKKs fotokonkurranse «Vannkraft – energi designet for fremtiden». Les mer på BKKs nettside …
(lagt ut: 28.06.2010)

Problematisk avrenning fra norske veksthus
Avrenning fra norske veksthus kan inneholde høye konsentrasjoner av næringsstoffer og rester av ulike plantevernmidler. Det viser en ny undersøkelse Bioforsk har utført på oppdrag fra Mattilsynet. Les mer på Bioforsk’s nettside …
(lagt ut: 24.06.2010)

NIVA: Lovende ny analysemetode for fosfor-forbindelser i vann og jord
Til nå har det ikke vært tilgjengelig noen metode for å analysere andre bio-tilgjengelige P-forbindelser enn fritt ortofosfat i vann. Ny forskning fra NIVA viser nå at DGT (diffusive gradients in thin-films) prøvetakere kan skille mellom «slow food» (organisk bundet fosfat) og «fast food» (fritt ortofosfat) for alger i vann. Les mer på NIVA’s nettside …
(lagt ut: 24.06.2010)

NVE lanserer landsdekkende aktsomhetskart for snøskred
I dag lanserer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) landsdekkende aktsomhetskart for snøskred. Kartene er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) på oppdrag fra NVE og skal bidra til å redusere snøskredulykker i framtiden. Les mer på NVE’s nettside …
(lagt ut: 24.06.2010)

Met.no: Cecilie Mauritzen medforfatter i neste IPCC rapport
Klimaforsker Cecilie Mauritzen er valgt ut som en av hovedforfatterne i neste rapport fra FNs klimapanel (IPCC). Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 24.06.2010)

Norsk Polarinstitutts direktør medforfatter i neste IPCC rapport
Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, er valgt ut som en av hovedforfatterne i neste rapport fra FNs klimapanel (IPCC). Les mer på Norsk Polarinstitutt’s nettside …
(lagt ut: 24.06.2010)

Rekordhøyt kraftforbruk i første kvartal
Strømforbruket i Norge har aldri vært så høyt som i første kvartal 2010. Det høye forbruket, lite nedbør og tilsig, samt driftsstans i flere svenske kjernekraftverk, førte i korte perioder til stor knapphet på elektrisk kraft og høye priser. Les mer på NVE’s nettside …
(lagt ut: 24.06.2010)

Konferansen – Future Climate and Renewable Energy: Impacts, Risks and Adaptation
Den nordisk/baltiske konferansen ble avholdt i Oslo 31. mai til 2. juni. Presentasjonene fra konferansen kan du lese her.
(lagt ut: 17.06.2010)

Ny bok om bærekraftig vannforvaltning
Et tverrfaglig samarbeid mellom forskning, myndigheter og brukere er nødvendig for å lykkes med en bærekraftig vannforvaltning. Det er hovedbudskapet i den nye boken «Science, policy and stakeholders in water management» (redaksjon: Geoffrey D. Gooch, Universitetet i Linköping og Per Stålnacke, Bioforsk), som gir eksempler fra fire vassdrag rundt om i verden hvordan en kan gjennomføre en integrert tilnærming. Les mer på Bioforsk’s nettside …
(lagt ut: 29.05.2010)

Klimadebatt: ”Vi oversvømmes av misvisende informasjon”
”Vi oversvømmes av misvisende informasjon som sår tvil om årsakene til klimaendringene” skriver Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt i kronikken Klima-strutser. Han argumenterer med at denne feilinformasjonen setter grunnlaget for en kunnskapsbasert politikki  fare. Les mer på Norsk Polarinstitutts nettside …
(lagt ut: 25.05.2010)

Radar Stad åpnes 28. mai
Radar Stad, som allerede har sendt bilder i mer enn et halvt år, blir 28. mai offisielt åpnet av fylkesmann Oddvar Flæte. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 25.05.2010)

Stort behov for nye vannkraftingeniører
Norske kraftprodusenter har store planer om å bygge ut mer vannkraft, men sliter med å få tak i ingeniører som kan realisere prosjektene. Forskjellige aktører i bransjen har arbeidet for å fremme vannkraftutdanningen på høyskolene. Les mer på BKKs nettside …
(lagt ut: 25.05.2010)

Behandling med aluminium mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris virker
NIVA melder at behandlingen med aluminium for å redusere smitten av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært vellykket i Lærdalselva. Lakseyngel som ble undersøkt etter behandlingen, viste ingen parasitter. Les mer på NIVAs nettside …
(lagt ut: 25.05.2010)

GLB: Sein vår forsinker oppfyllingen av magasinene, spesielt Mjøsa og Øyeren
GLB melder om flere henvendelser fra båteiere med anmodning om heving av vannstanden i Mjøsa og Øyeren. Men det er lite spillerom for GLB til å følge disse anmodningene siden manøvreringsreglementene gir klare føringer for tappingen, med flomhensyn som spesielt viktig i vårfasen. Les mer på GLBs nettside …
(lagt ut: 25.05.2010)

Ny boreteknologi gir enklere småkraftutbygging 
Ny, norskutviklet boreteknologi gjør det enklere å etablere småkraftverk på en miljømessig forsvarlig måte. Utviklingsarbeidet er delvis finansiert av NVEs småkraftprogram. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 25.05.2010)

Fakta om NVEs flomvarslingstjeneste
NVE varsler flom eller stor flom når det er forventet at vannføringen i vassdrag vil nå en viss størrelse eller at vannstanden i en sjø vil overstige en viss vannstand. Et flomvarsel gjelder da først og fremst for uregulerte og lite regulerte vassdrag. Les mer på NVEs nettside …
(lagt ut: 25.05.2010)

Klimaendringer krever mer robuste baner
De siste dagene har det gått ras og skjedd utglidninger på flere banestrekninger. Klimaendringene gjør det nødvendig for Jernbaneverket å forsterke sporets underbygning på utsatte steder. Les mer på Jernbaneverkets nettside …
(lagt ut: 25.05.2010)

Arctic-HYDRA rapport: Science and Implementation plan 2010
Arctic-HYDRA (The Arctic Hydrological Cycle Monitoring, Modelling and Assessment Programme) er et internasjonalt forskningskonsortium med fokus på det hydrologiske kretsløpet i arktiske områder. Rapporten ‘Science and Implementation plan 2010’ (pdf) er nå utgitt som resultat av flere workshoper.
Les mer på Arctic-HYDRA’s nettside …
(lagt ut: 11.05.2010)

Avtale med russerne om meteorologisk samarbeid
I forbindelse med den russiske presidenten Medvedevs besøk i Norge ble det undertegnet en formell avtale om meteorologisk samarbeid i nord. Avtalen skal føre til forbedring av observasjonssystemene, sanntidsutveksling av numeriske modelleringsresultater og økt samarbeid i forskning. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 11.05.2010)

NIVA: Effekter av vulkanutbrudd på vann i Norge
I sammenheng med vulkanutbruddet på Island har NIVA i flere nyhetsinnlegg behandlet tema vannkvalitet i sammenheng med vulkanutbrudd. Les mer …
(lagt ut: 26.04.2010)

Lansering av rapport 11. mai: Klimaendringer i norsk Arktis – Konsekvenser for livet i nord
NorACIA (Norwegian Arctic Climate Impact Assessment) lanserer 11. mai i Tromsø en rapport om klimaendringer og effekter i Nord-Norge, på Svalbard og i havområdene utenfor. Rapporten bygger på fem delutredninger innenfor temaene klimautvikling, fysiske og biogeokjemiske systemer, økosystemer og biologisk mangfold, effekter på folk og samfunn og tilpasning til klimaendringene. Les mer på Norsk Polarinstitutt’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

NIVA studie: Hvor mye er folk villig å betale for god vannkvalitet i innsjøer?
Dette og andre spørsmål ble undersøkt fra NIVA i den norske eksempelstudien ”Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer” som er en del av det europeiske prosjekt AQUAMONEY. Les mer på NIVA’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

NGU: Faren for flom og skred er ikke godt nok kartlagt
NGU beretter om mangler i den statlige kartleggingen av flom- og skredfare. Mange kommuner er ikke godt nok forberedt på faren for flom og skred, viser en undersøking frå Riksrevisjonen. Les mer på NGU’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

NGU og Dirmin inn i Direktoratsgruppen for implementering av Vanndirektivet
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin) er nå tatt opp som medlemmer av Direktoratsgruppen for implementering av Vanndirektivet. Der vil de jobbe med sine spesialfelt, grunnvann og avrenning fra gruvedrift. Les mer på NGU’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

Met.no: Endringer i snøsmelting
Meteorologisk institutt beretter om endringer i snøsmeltingen i perioden 1980–2009 sammenlignet med perioden 1962–1991. I det meste av landet smelter Snøen nå tidligere enn før. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

Klimapark2469
Verdens første klimapark etableres ved foten av Galdhøpiggen. Visjonen er å utvikle klimaparken til en unik arena for formidling, forskning og verdiskapning knyttet til klimaendringer, kulturminner og høyfjellsnatur i et langtidsperspektiv. Les mer på Klimapark2469’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

Met.no: Året så langt – Kaldt og tørt
Hittil i år (januar-mars) ligger middeltemperaturen for Norge som helhet 2,2 °C under normalen, og det har falt nedbør tilsvarende 80 % av nedbørnormalen. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

Bioforsk: Blir vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget bedre?
Bioforsk beretter om bedret vannkvalitet i Vansjø-Hobølvassdraget i de siste to år. Selv om det er for tidlig for konklusjoner, så kan det bli grunn til å tro at miljøtiltakene i nedbørfeltet har virket etter hensikten hvis fosfornivået fortsetter å synke i kommende år. Les mer på Bioforsk’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

Bioforsk: Østersjøen krever langsiktig engasjement
Det er langt frem til målet om Østersjøen som det mest miljøvennlige og bærekraftige sjøbassenget i Europa. I dag er diagnosen verdens sykeste havområde. Forurensing fra landbruket er en viktig årsak, men kunnskap og etablert nettverk for overvåking kan svekkes på grunn av dårlig økonomi i enkelte land. Samtidig er det liten interesse for å følge opp prosjekter fra norsk side, mener forskere. Les mer på Bioforsk’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

NVE: Situasjonsrapport – Utsikter for vårflom per 16. april 2010
Dagens snøforhold antyder mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom. Værforholdene under snøsmeltingen vil imidlertid være helt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg. Les mer på NVE’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

Norge får kontinuerlig og mer detaljerte snøskredvarsel
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) samarbeider med Meteorologisk institutt (Met.no) for et forbedret varsel for snøskredfare. Målet er å ha på plass de første testvarslene i sesongen 2012-2013. Les mer på NVE’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

Bedre oppvekstvilkårene for laksen: Statkraft endrer vannføringen i Vøringsfossen
Statkraft endrer vannføringen i Vøringsfossen for å bedre oppvekstvilkårene for laksen i vassdraget. Det skjer ved å slippe en halv kubikkmeter vann gjennom hele vinteren, og redusere med en halv kubikkmeter om sommeren. Les mer på Statkraft’s nettside …
(lagt ut: 26.04.2010)

Kraftig fosfor-reduksjon i landbruket
Beregninger fra Bioforsk viser en kraftig reduksjon av gjødsling med fosfor i norsk landbruk. Spesielt gjelder det innen kornproduksjon, hvor den nye gjødslingsnormen betyr en halvering av fosforforbruket. I sammenheng med vannkvalitet er denne reduksjonen et viktig bidrag i arbeidet med å gjennomføre vanndirektivet i Norge.
Les mer på Biofosk’s nettside …
(lagt ut: 19.03.2010)

Funn av plantevernmidler i snø og is på Svalbard
Det er funnet plantevernmidler snø og is på Svalbard, til tross for at det ikke er skadedyr på øyegruppen. Forskningsprosjekt fra Norsk Polarinstitutt i samarbeid med Environment Canada, University of Pennsylvania (USA), og UNIS viser at plantevernmidler transporteres over lange avstander som gasser eller festes til partikler som oppløses i lufta.
Les mer på Norsk Polarinstitutt’s nettside …
(lagt ut: 19.03.2010)

BKK bygger fisketrapper i Ekso elven
BKK er i gang med å bygge fisketrapper i Ekso elven for å styrke bestanden av laks og sjøøret. I tillegg til fisketrappene blir det satt ut en fiskefelle og –teller samt et kamera som overvåker fisken i elven. Les mer på BKK’s nettside …
(lagt ut: 19.03.2010)

Met.no: Miniseminar ”BeTATT av vinden” på Verdens meteorologidag 23. mars
Meteorologisk institutt markerer Verdens meteorologidag ved å invitere interesserte studenter til et miniseminar med temaet vind på Tirsdag 23. mars kl 16.30.
Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 18.03.2010)

NVE: Nedgang i grunnvannstand snudd til økning langs deler av kysten (17. mars 2010)
Mildvær og store nedbørsmengder langs kysten fra Vest-Agder til Nordland har i lavlandet medført at nedgangen i grunnvannstand er nå snudd til en økning. Likevel er grunnvannstand i store deler av landet svært lavt og det er fortsatt fare for at grunne brønner og kilder som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk kan miste vannforsyningen utover ettervinteren. Les mer på NVE’s nettside …
(lagt ut: 18.03.2010)

Tørreste vinter siden år 1900
Meteorologisk institutt melder at årets vinter 2009/2010 har vært den tørreste siden 1900. Nedbøren i Norge som helhet var kun 52 % av normalen. Vinteren ble dermed den nest tørreste noensinne, bare slått av vinteren 1899/1900. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 03.03.2010)

NGU ber om sertifisering av brønnborere
Brønndatabasen i Norge inneholder nå opplysninger om hele 50.000 vann- og energibrønner. Norges geologiske undersøkelse (NGU) foreslår at samtlige brønnborere blir sertifisert. Les mer på NGU’s nettside …
(lagt ut: 02.03.2010)

NorACIA rapport: Effekter på økosystemer og biologisk mangfold Klimaendringer i norsk Arktis 
Norsk polarinstitutt har gitt ut den nye rapporten ’ Effekter på økosystemer og biologisk mangfold Klimaendringer i norsk Arktis’ (pdf) fra NorACIAs delutredning 3. Utredningen fokuserer på effektene på økosystemer og biologisk mangfold av klimaendringer i norsk Arktis, og tar for seg økosystemene i havet, på land og i ferskvann, samt en kortfattet kunnskapsstatus for disse systemene. Les mer på Norsk polarinstitutt’s nettside …
(lagt ut: 02.03.2010)

Mindre snø i Øst-Antarktis
De første resultatene fra en norskamerikansk vitenskapelig klimaekspedisjon i Øst-Antarktis under det Internasjonale Polaråret er nå publisert. Studien ser på historiske forhold i de siste 350 år ved en analyse av fire iskjerner. Studien fant en nedgang på mer enn 20 % snø i tre av de fire iskjernene de siste 200 årene, sammenlignet med de første 150 årene av perioden. Les mer på Norsk polarinstitutt’s nettside …
(lagt ut: 02.03.2010)

NVE melder lavt kraftforbruk i 2009
Det samlede norske forbruket av elektrisk kraft var 121,5 TWh i 2009. Det er en nedgang på 7,3 TWh fra 2008. Nedgangen skyldes først og fremst at forbruket i kraftkrevende industri falt fra 33,1 TWh i 2008 til 26,8 TWh i 2009. Les mer på NVE’s nettside …
(lagt ut: 02.03.2010)

Oslo: Åpning av nytt biogassanlegg på Bekkelaget renseanlegg 15. februar
Mandag 15. februar åpnet Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune et nytt biogassanlegg som gjør det mulig å produsere drivstoff av kloakk. Anlegget foredler biogass til drivstoff som skal fylles på mange av byens busser og renovasjonsbiler. Miljøvernminister Erik Solheim og byråd Jøran Kallmyr stod på gjestelisten til åpningsarrangementet av biogassanlegget.Les mer om åpningen på Vann- og avløpsetaten’s nettsite … .
Mer informasjon om anlegget på www.biogassioslo.no .
(lagt ut: 02.03.2010)

Nytt informasjonsopplegg på web med bilder og data fra Tolga
GLB og Eidsiva Vannkraft har fått idrift et måle- og presentasjonsopplegg som viser vannføringsforholdene ved Tolga. I tillegg til vannførings og temperaturdata viser bilder fra to webkameraer de aktuelle vannføringsforholdene og hjelper å vurdere situasjoner ved spesielle forhold som for eksempel isoppstuving. Les mer på GLB’s nettside …
(lagt ut: 02.03.2010)

NVE advarer: Lav grunnvannstand kan true vannforsyningen
Mange steder langs kysten fra Nordland til Sørlandet er det registrert den laveste grunnvannstand på 30 år for februar måned. Årsaken til den lave grunnvannstanden er den tørre høsten kombinert med en tidlig og kald vinter. Det kan bety at gårdsbruk og husstander som forsynes fra brønner, kan miste vannforsyningen utover vinteren. Les mer på NVE’s nettside …
(lagt ut: 16.02.2010)

Miljøkart skal redusere vegsalting
Forbruket av vegsalt er doblet på 10 år, og avrenning kan føre til miljøskader på sårbare områder. Statens vegvesen og Bioforsk arbeider derfor med et risikokart for å begrense saltingen på utsatte strekninger. Arbeidet med risikokartet skjer i rammen av forsknings- og utviklingsprosjektet SaltSMART fra Statens vegvesen som skal kartlegge og redusere miljøskader fra vegsalting. Les mer om risikokart for vegsalting på Bioforsk’s nettside …
(lagt ut: 16.02.2010)

Snødeponier på land løser ikke forurensingsproblemene fra veisnø
NIVA’s nye rapport ’Avrenning fra snødeponiet ved Åsland Overvåkning av forurensninger tilført renseanlegg, bekker og drikkevannsbrønner i 2009’ (pdf) viser at dagens snødeponier fører til forurensning av lokalt grunnvann og vassdrag nedenfor deponiene. Selv om det gjøres forsøk med renseanordninger, viser det seg at man ikke har fått kontroll med veisalt, metaller og andre miljøgifter fra veisnøen. Les mer på NIVA’s nettside …
(lagt ut: 16.02.2010)

Forsuringsproblemet fra langtransporterte forurensninger fortsatt ikke løst
Sammendragsrapport ’Overvåking av langtransporterte forurensninger 2008’ (pdf) (NILU, NIVA, NINA, LFI, Unifob Miljøforskning, Skog og landskap) viser at det er langt igjen før forurensningsproblemet fra langtransporterte forurensninger er løst i Norge. Selv om forsuringssituasjonen er blitt mye bedre siden 1980, er situasjonen fortsatt ikke tilfredstillende for livet i vann og vassdrag. Les mer på NIVA’s nettside …
(lagt ut: 16.02.2010)

EUMETGRID: Standardisert griddet klimadata for hele Europa
Norge med programansvarlig Ole Einar Tveito fra Meteorologisk institutt koordinerer det nye europeiske prosjektet EUMETGRID. Formålet med prosjektet er generering av standardisert griddet klimadata for hele Europa. Samme interpolasjonsmetode skal bli brukt i alle land til å interpolere klimadata fra de enkelte målestasjonene til et rutenett (grid) som dekker hele Europa. Les mer på Met.no’s nettside …
(lagt ut: 25.01.2010)

Skogsdrift fører til mer kvikksølv i vassdragene
NIVA melder i sine nyheter om kvikksølvproblematikk i norske vann. Kvikksølvnivået i fisk har økt betydelig over de siste 20 årene, samtidig som tilførselen av kvikksølv via luft har sunket. I det pågående forskningsprosjektet ForestMercury, ledet av Heleen de Wit fra NIVA, leter man etter årsakene. Les mer på NIVA’s nettside …
(lagt ut: 22.01.2010)

Innsjøhistoriske undersøkelser på Jæren
IRIS (International Research Institute of Stavanger AS) leder et forskningsprosjekt om kartlegging av forurensningshistorien til Seldalsvatnet i Lutsivassdraget i Sandnes kommune. Prosjektet er en del av Aksjon Jærvassdrag og arbeidet utføres i samarbeid med University College London og University of Regina (Canada).
Les mer om prosjektet …
(lagt ut: 05.01.2010)

Rapport: Klima i Norge 2100
Meteorologisk institutt, Bjerknessenteret, Norges vassdrags- og energidirektorat, Havforskingsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling har levert rapporten på oppdrag fra NOU-Klimatilpassing. Les mer …
(lagt ut: 10.12.2009; oppdatert: 16.12.2009)

Stadig sjeldnere med hvit jul (VG, 2.12.2009)
I artikkelen fra 2.12.2009 skriver VG om tendensen med mindre snø rundt juletider. Både klimaforsker Ketil Isaksen fra Meteorologisk institutt og statsminister Jens Stoltenberg snakker om tendensen og sammenhengen med klimaendringene.
Les mer på VG’s nettside …
(lagt ut: 10.12.2009)

Snøen kom tidlig i år

Glommens og Lågens Brukseierforeigning (GLB) melder om tidlig snøfall i sine vassdragsområder i år. Les mer på GLB’s nettside …

(lagt ut: 10.12.2009)

Utdanning innen hydrologi i Norge

Stipend «The Human Right to Water»

The Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) utlyser et stipend på $25,000 for å promotere initiativ som fremmer rett til tilgang til vann. Les mer her.

Nominer til Viten om vann 2012

Kjenner du noen som har presentert kunnskap om vann på en god populærvitenskapelig måte? Nominer til Hydrologirådets pris innen 2. mars.
Viten om vann er Hydrologirådets pris for god sin lettfattelige formidling av vannkunnskap har økt interessen for bruk og vern av vann.

Frist for nominering: 2. mars 2012.

Les mer om prisen her.

Vanndagen 2011

Presentasjoner

Les mer