Delta på Interpraevent-konferanse om naturfare 31. mai – 2. juni

Jobber du med naturfare? Da må du få med deg årets konferanse fra Interpraevent, som i år arrangeres i og av Norge: www.interpraevent2021.no

I år heter konferansen “Natural Hazards in a changing world”, and blir holdt digitalt. Konferansen er en glimrende anledning til å få med deg den nyeste forskningen, utvide din forståelse av hvordan naturfare håndteres, og diskutere med eksperter og kolleger fra hele verden.

NGI, NVE og Statens vegvesen er norske arrangører.

Vi har et bredt og spennende program, med presentasjoner om disse hovedtemaene:

Overordnet risikostyring, inkludert

 • Forståelse av naturfare og hvordan kommunisere risiko, fra Italia
 • Implementering av lokale naturfareveiledere i Sveits

Datainnsamling og modellering, inkludert

 • Flom- og jordskredvarsling i Norge under klimaendringer
 • Å identifisere bevegelse av grunnvann gjennom det ustabile fjellpartiet Åknes i Norge

Fare- og risikovurdering, inkludert

 • Kartlegging av risikoen for store steinskred på Grønland
 • Eksperimenter med steinsprang i skoger i Sveits
 • Effekten av klimaendringer på grunne jordskred I Canada

Fysiske og organisatoriske sikringstiltak, inkludert

 • EUs flomdirektiv som et verktøy til å avbøte og sikre mot naturfarer
 • Miljøvennlige metoder for flomdemping i Norge

Det tilbys også virtuelle ekskursjoner til skredutsatte områder på Vestlandet, for å vise utfordringer og løsninger når man lever med naturfare.

Påmelding

Meld deg på og se det komplette programmet her: https://www.interpraevent2020.no/registration

 

Ledig stilling: NVE-Seksjonssjef for hydrologisk modellering. Søknadsfrist: 10. mai

NVE søker seksjonssjef til Seksjon for hydrologisk modellering.

Se utlysningen her

 

Fra utlysningen:

«Bli med å bygge bro mellom hydrologisk forskning og forvaltning!

Vi ser etter deg som skal lede og videreutvikle en seksjon hvor anvendt forskning er sentralt, og du har
derfor en oppdatert oversikt over forskning innen hydrologi. Du ser potensialet for bruk av ny kunnskap
og nye metoder innen NVEs ansvarsområder både for å bedre kvaliteten og effektivisere våre tjenester.

Hos oss vil du initiere og bidra til FoU-søknader der resultatene er viktige for å løse ulike
samfunnsutfordringer, og du kjenner til ulike muligheter for ekstern finansiering av FoU. Du vil lede og
delta i prosjektene og bygge gode team.

Sentralt i arbeidet står ulike hydrologiske og statistiske modeller. Seksjonen din er viktige for at NVE som
nasjonal faginstitusjon i hydrologi skal ha kunnskap om prosessene i det hydrologiske kretsløpet og
Norges hydrologi og vannressurser. Denne kunnskapen er vesentlig for NVEs forvaltning og ulike
hydrologiske tjenester, inkludert flomvarsling og kunnskap om effekten av klimaendringer på hydrologi.
Du får ansvar for seksjonens medarbeidere og budsjett. Det er i dag 13 medarbeidere ved seksjonen.
Sammen med de andre seksjonene i avdelingen, skal du bidra til at NVE gjør tilgjengelig hydrologiske data,
kildekode, analyseverktøy og oppdatert kunnskap. Du vil få mulighet til å delta i internasjonalt samarbeid,
inkludert internasjonalt utviklingsarbeid.

Hydrologisk avdeling ved NVE er det ledende hydrologiske fagmiljøet i Norge. Vi har ca 95 ansatte, flest
ved hovedkontoret i Oslo, men også på regionkontorene i Narvik, Trondheim, Førde og på Hamar. Vi er
ansvarlig for å samle inn, lagre og analysere hydrologiske data. Avdelingen utfører også FoU og oppdrag,
deltar i internasjonale utviklingsprosjekter, er partner i Norsk klimaservicesenter, og er ansvarlig for den
nasjonale flom-, jordskred- og snøskredvarslingstjenesten (Varsom.no).»

Se program og meld deg på fagmøtet «Urbanhydrologi» 29. april kl. 09.00-11.30!

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan står det til med den faghydrologiske bakgrunnen som skal til for å ta de riktige beslutninger i forvaltningen og samfunnet? Dette er det første av to planlagte møter der vi stiller oss følgende spørsmål:

Har vi nok kunnskap om ulike hydrologiske prosesser i små og urbane nedbørsfelt? Har vi nok og riktige måledata? Hvor står forskningen på urban hydrologi i Norge i dag? Hva trengs for å utvikle fagfeltet videre og hvordan kan forskningen kobles til forvaltningen?

Det første møtet omhandler måleteknologi og modellering, og vil bli fulgt opp med et nytt møte til høsten.

PROGRAM

Møtet blir digitalt og gratis og avholdes kl. 09.00 – 11.30.

Meld deg på til: nhr@nve.no innen 25. april. Påloggingsinformasjon sendes ut nærmere seminaret.

Se invitasjonen

Konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» 14.-16. september – abstractfrist 30. april

Den sjette internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» går av stabelen 14.–16. september 2021. Om vi kan gjennomføre en fysisk konferanse på Lillehammer eller må arrangere et digitalt arrangement avhenger av smittespredningen. Men det blir konferanse, selv om vi ikke har bestemt formatet ennå.

Hovedsesjonene blir:

Sesjon 1 Terrestrial ecology with links to climate and the hydrological cycle
Keynotes: Rosie Fischer, NCAR; Gunnar Myhre, CICERO/MET og Sabine Eckhardt, NILU

Sesjon 2 Modelling soil water dynamics: from observations to prediction
Keynotes: Attila Nemes, NIBIO og Terje Berntsen, UiO

Sesjon 3 Improved knowledge-base for decision-making
Keynote: Christel Prudhomme, ECMWF

Sesjon 4 Integrating observations into earth system modelling, including non-conventional observations
Keynotes: Istem Fer, FMI og Gabriëlle De Lannoy, KU Leuven


ABSTRACT

Frist for å sende inn abstract er 30. april (utvidet frist). Bruk denne malen, og send et abstract på maks 500 ord på engelsk til nhr-abstracts@nve.no. Merk emnefeltet ”Abstract Modelling Conference 2021”. 

Vennligst ta med følgende informasjon i eposten:

 • hvilken sesjon du ønsker å delta i
 • om du foretrekker muntlig presentasjon eller poster
 • om du ønsker å holde presentasjonen hvis konferansen avholdes i) kun fysisk, ii) kun digitalt eller iii) begge deler. 

Studenter kan søke støtte til deltakelse fra Norsk hydrologiråd. Finn søknadsskjema her.

Abstractfrist: 30. april (utvidet frist).
Tilbakemelding abstracts: 14. mai.
Påmelding: juni.

Se 1. announcement.

 

Photo: Open-top chambers warm up some of the alpine vegetation plots in Låvisdalen, Vestland, 2019 (photo credit: Eva Lieungh)

Verdens vanndag 22. mars: «Verdsetting av vann – hvilken betydning har vann for mennesker?» – se presentasjoner

Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning medfører økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov og bidrar i tillegg til økt press på de akvatiske økosystemene. På samme tid gjør klimaendringer tilgangen til vann mer uforutsigbar og usikker. Det innebærer at en fjerdedel av verdens befolkning opplever knapphet på vann! Det gjør at det sjette bærekraftmålet om at alle skal ha tilgang til rent vann og trygge sanitære forhold blir utfordret.

Hvordan vi verdsetter vann bestemmer hvordan vann forvaltes og deles. Verdisetting av vann må derfor ta flere hensyn – vann har en enorm og kompleks verdi for husholdningene våre, kultur, helse, utdanning, økonomi og hensynet til rekreasjon og det naturlige miljø.  Dette er forhold som må veies opp mot hverandre for å kunne verdsette og forvalte vann best mulig.

Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, TEKNA-FTU og den norske UNESCO-kommisjonen inviterer til seminar på Verdens vanndag, der problemstillinger knyttet til verdien av vann globalt og nasjonalt blir belyst.

Her er programmet

Presentasjoner

 

 

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Truer klimaendringer drikkevannet i Norge? Og hvordan kan man utvikle bedre avrenningskart til bruk av bl.a. planlegging av infrastruktur og i flommodeller?  Les mer i desember-utgaven av nyhetsbrevet.

Norsk Juniorvannpris 2020 til Drammen og Elvebakken videregående skoler

Det ble i år to vinnere av Norsk Juniorvannpris, da juryen ikke greide å skille de to finalistene. Prisen ble annonsert på Verdens vanndag-konferansen «Vann og klimaendringer» 24. november.

Drammen videregående skole – 1. klasse deltok med elevene Julia Dai, Hedda Kjeldsen, Ebba Sofie Magnusson og Victor Udnæs. De gjennomførte prosjektet «Vannkvaliteten i Sandakerelva. Et skoleprosjekt om vannanalyse». Her kan du se vinnerprosjektet til Drammen videregående skole.

Elvebakken videregående skole – 3. klasse deltok med elevene Stine Emilie Gregersen og Natalie Blindheim Synnes. De gjennomførte prosjektet «Overvannsproblematikken i Telthusbakken». Her kan du se vinnerprosjektet til Elvebakken videregående skole.

Her kan du se video fra utdelingen.


Her er juryens begrunnelse
:
«Juryen har hatt to oppgaver å vurdere som tar for seg aktuelle og nokså ulike problemstillinger, men de har det til felles at begge handler om hvordan menneskelig aktivitet påvirker vannets naturlige vei og kvalitet. Oppgavene er godt skrevet, har klare målformuleringer og er metodisk godt fundert. Juryen er imponert over Drammens kunnskap om vannanalyser og bredden i Elvebakkens bruk av kartdata. Oppgavene ble flott presentert i en krevende situasjon med digital finale, og finalistene viste faglig modenhet i diskusjonen med juryen. Juryens oppgave har virkelig ikke vært lett. For første gang i prisens historie har derfor juryen enstemmig valgt å dele prisen likt mellom finalistene og årets vinnere er dermed både Drammen og Elvebakken videregående skoler. Gratulerer!»

Juryens deltakere:

– Cecilie Raasok (NRV – sponsor)
– Kristian Drolsum (VVP – sponsor)
– Live Semb Vestgarden, USN (Norsk hydrologiråd – arrangør)
– Ingrid Husby, Oslo kommune/VAV (Norsk Vann – sponsor/arrangør)
– Vegard Nilsen, NMBU (Norsk vannforening – arrangør)

Verdens vanndag 2020: «Vann og klimaendringer» – få med deg presentasjonene

Konferansen «Vann og klimaendringer» ble avviklet 24. november, digitalt. Over 300 personer deltok! Du kan nå se presentasjonene dersom du ikke deltok på dagen.

Her er lenke til presentasjonene.

Her er lenke til opptakene på Vannforeningens YouTube-kanal.

Program

Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress. I kombinasjon med klimaendringer og befolkningsvekst kan situasjonen forverres. Forandring i vanntilgjengelighet vil påvirke matsikkerheten og har allerede vist seg å bidra til flyktningstrømmer og politisk ustabilitet. Også i Norge opplever vi endringer i klima og hydrologi, blant annet med stadig flere styrtregnepisoder med påfølgende flommer og skader. Tørken i 2018 er også en påminnelse om hva vi kan få mer av. Håndtering av vann er derfor en nøkkel i det nasjonale klimatilpasningsarbeidet.

Programmet inkluderte:

• Globale perspektiver: forholdet mellom vann og klimaendringer— effekter på samfunn og miljø
• Norske perspektiver: effekter av klimaendringene på hydrologi, vannkvalitet og økologi, helse, vannhåndtering og klimatilpasning
• Hva forsker vi på innen vann og klimaendringer? Eksempler fra spennende forskningsmiljøer i Norge

FN publiserte i anledning vanndagen «The UN World Water Development Report (WWDR 2020) titled ‘Water and Climate Change’». Se mer om rapporten her.

UN Water, koordineringsorganet for vannspørsmål innen FN, har tatt fram mye spennende bakgrunnsinformasjon som finnes på worldwaterday.org.

Arrangører:
Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, TEKNA Forum for teknologi og utviklingssamarbeid og den norske UNESCO-kommisjonen.

«Kraftverkshydrologi og miljøforhold» ble avholdt digitalt 17. november

NHR og Energi Norge har fortsatt samarbeidet om seminaret «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Seminaret ble avholdt digitalt 17. november.

Flere spennende innlegg innenfor følgende sesjoner sto på agendaen:

 • Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse
 • Flomberegning og -håndtering
 • Hydrologiske og hydrauliske modeller
 • Fremtidens værprognoser og produksjonsplanlegging
 • Endring av konsesjonsvilkår og vanndirektiv – forvaltningspraksis og case fra bransjen
 • Miljøforhold

Se programmet

 

IAHR international symposium om is, 23.–25. november på NTNU

Det 25. internasjonale symposiet om is avholdes på NTNU 23.-25. november 2020. Arrangementet er i regi av IAHR – International Association for Hydro-Environment Engineering and Research. Symposiet vil foregå virtuelt.

Les mer her