Seminar Verdens vanndag 22. mars

FN har bestemt at tema for Verdens vanndag i 2017 skal være Wastewater.

Det blir tradisjonen tro arrangert et seminar på CIENS 22. mars: Avløpsvann – fra sykdomsfremkaller til ressurs. Her vil man belyse utfordringer og muligheter ved avløpsvann både nasjonalt og internasjonalt. Seminaret arrangeres i et samarbeid mellom Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening,TEKNA Forum for teknologi og utviklingssamarbeid og UNESCO-kommisjonen.

Se program.

Se flyer.

Presentasjoner.

Hege Hisdal inn i UNESCO-kommisjonen

Hydrologirådets leder Hege Hisdal er nyoppnevnt medlem inn i den norske UNESCO-kommisjonen for perioden 2017-2020. Kommisjonen arbeider spesielt innenfor områdene utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tora Aasland er kommisjonens leder. Les mer her.

Studentpriser til Lucas Höppler og Felix Matt

På fagmøtet «Hydrologisk forskning 2016»  27. april delte Hydrologirådet ut priser for beste studentpresentasjon og beste poster.

Pris for beste foredrag gikk til Lucas Höppler, Universitetet i Bergen og pris for beste poster gikk til Felix Matt, Universitetet i Oslo.

Her er begrunnelsen fra juryen som besto av Lena M. Tøfte (SINTEF), Wolf Marchand (SWECO) og Kjartan Orvedal (NVE):

1) Pris for beste foredrag gjekk til Lucas Höppler frå UiB for «Classification of Rain and Variable Z-R Method for Improved Flash-Flood Forecast». Foredraget handla om korleis ein kan forbetre metoden for å finne kvantitative nedbørverdiar frå nedbørsradar. Lucas gav ein svært oversiktleg og pedagogisk presentasjon om eit emne som kan vere tungt tilgjengeleg, og fekk godt fram viktigheita og samfunnsnytta av temaet gjennom ein fengande introduksjon.  Han la godt fram problemstillinga han har arbeidd med i masteroppgåva si, og var gjennom heile foredraget engasjert og utan manuskript. Han svarte også overbevisande og godt på alle spørsmål.

2) Pris for beste poster gjekk til Felix Matt frå UiO for «Can volcanic eruptions impact Norwegian catchments? The 2010 Eyjafjallajøkull case». Posteren presenterte arbeidet hans med å undersøke og kvantifisere effekten av vulkansk aske på snøsmelting, ved å bruke Statkraft sin Hydrologic Forecasting Toolbox (SHYFT) saman med ein ny snøalgoritme. Felix haldt ein god og informativ munnleg introduksjon til posteren sin i plenum. Posteren var ryddig og oversiktleg og gav god innsikt i tema og metode, og Felix svarte godt på spørsmåla han fekk.

Les mer om fagmøtet her.

Viten om vann 2016

Per Einar Faugli, NVE, ble tildelt prisen for god populærvitenskaplig  framstilling av vannkunnskap i forbindelse med Verdens vanndag.

Faugli fikk prisen for mangeårig og omfattende formidlingsaktivitet og forfatterskap om vern av vassdrag, kulturminner i vassdrag og vassdragsforvaltningens historie i Norge.

Juryens begrunnelse:  Per Einar Faugli har gjennom hele sin yrkeskarriere vært aktiv for å spre kunnskap om bruk og vern av vann gjennom foredrag, publikasjoner, som møtearrangør og møteleder. Han har vist stort engasjement for å samle og formidle kunnskap om vassdrag, konsekvenser av inngrep i vassdrag og vern av vassdrag. Dette inkludert alt fra populærvitenskapelige rapporter fra store FoU-programmer til at hans fotografier blir brukt i ulike publikasjoner. Per Einar Faugli har også bidratt sterkt til å synliggjøre vassdrag og vassdragsanlegg som kulturminner.

Gjennom sine gode pedagogiske evner, som katalysator og pådriver, har han sørget for formidling av vannfaget både til allmennhet, forskere og forvaltere. Han har gitt et solid bidrag for å øke interessen for riktig bruk og vern av vassdrag og vassdragsanlegg.

Juryen vil spesielt bemerke at Per Einar Faugli har evnet å trekke kunnskap om vassdrag inn i tverrfaglige sammenhenger. Et nylig eksempel er bistand i arbeidet med å forankre Norges vannkrafthistorie ved å få Rjukan/Notodden inn på UNESCOs verdensarvliste.

Per Einar er seniorrådgiver i NVE der han har jobbet siden 1985 i forskjellige posisjoner, først som forskningssjef, og nå til slutt i NVEs Museumsordning. Han er utdannet naturgeograf og startet sin karriere i vassdragsforvaltningen i Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo i 1974.

Les mer om prisen her.

Verdens vanndag 2016 – Vann og arbeidsplasser

Vanndagen ble markert med et seminar på CIENS, Oslo 17. mars.  Temaet var Vann og arbeidsplasser, bestemt av FN.

Seminaret ble arrangert av Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, TEKNA Forum for teknologi og utviklingssamarbeid og den norske UNESCO-kommisjonen.

Presentasjoner vil bli lagt ut her i april.

Se programmet her.

Hege Hisdal valgt inn i UNESCO-IHP Council

Norge, ved Hydrologirådets leder Hege Hisdal, er valgt inn i det det styrende organet for det internasjonale hydrologiske program for en fireårsperiode fra 2016. Valget ble gjort 16. november på UNESCOs generalkonferanse i Paris. IHP er det eneste mellomstatlige program i FN-systemet som vier seg til vannforskning, vannressursforvaltning, utdanning og kapasitetsbygging.

Les mer om utnevnelsen.

Se oppslag hos UNESCO-kommisjonen.

Les mer om UNESCO IHP.

Seminar til heder for Sveinn Thorolfsson, NTNU

I anledning av at Sveinn Thorolfsson ved Institutt for vann og miljøteknikk, NTNU har fylt 70 år, hedres han med et seminar 30. oktober etter 40 års virke. Seminaret «VA-tekniske utfordringer de siste 40 årene» går av stabelen på Vassbygget, NTNU. Les programmet.

Sveinn har veiledet et utall studenter opp gjennom årene. Bildet viser tre av Sveinns tidligere studenter: Ragnhild Nordmelan, Dordi Skjevling og Arve Grinden.

Norsk hydrologirådet takker for et godt samarbeid gjennom mange år og vil framheve Sveinns utrettelige og entusiastiske initiativ for Vann-Norge.

Thorolfsson

Hydrologirådet er 20 år!

Norsk hydrologirådet har i 2015 eksistert i 20 år. Rådet ble stiftet 9. mai 1995 etter initiativ fra Norges forskningsråd, Meteorologisk institutt, NGU og NVE.

24. april feires jubileet i NVE. Ny design på våre godt besøkte nettsider markerer en ny tid med nye muligheter.

Les mer i jubileumsutgaven av Nytt fra Hydrologirådet.

3rd Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Konferansen finner sted på Lillehammer 7.-9. september 2015. Påmeldingsfrist er 1. juni.

Les alt om konferansen her.

PÅMELDING

Konferanseavgift hele konferansen 7.-9. september (konferanse, lunsj, middag, ekskursjon) kr 2 800,-
Konferanseavgift 7. september (dagpakke inkl. konferanse, lunsj, middag) kr 1 800,-
Konferanseavgift 8. september (dagpakke inkl. konferanse, lunsj, middag, ekskursjon) kr 1 800,-

Meld deg på innen 1. juni.

STUDENTSTØTTE

Studenter kan søke om deltakerstøtte. Søknadsskjema finnes her.

Kraftverkshydrologi og miljøforhold

Seminaret gikk av stabelen 17.-18. mars i Oslo, i et samarbeid mellom Hydrologirådet og Energi Norge. Se programmet her.

Les mer