Fagmøte: Ny teknologi for hydrologiske observasjoner

Torsdag 5. april avholdes fagmøtet som vil skissere nye muligheter for hydrologiske observasjoner i lys av den rivende teknologiske utviklingen. Fagmøtet finner sted i SWECOs lokaler på Lysaker.

Påmeldingsfrist er 16. mars. Send en e-post til: ks@sweco.no

Pris inkludert lunsj: kr 600,-. Studenter gratis. Send allikevel påmelding.

Studenter kan søke reisestøtte til nhr@nve.no. Søknadsskjema ligger på www.hydrologiraadet.no

Se programmet her.

 

 

Verdens vanndag 2018: Seminar «Natur for vann» 22. mars

22. mars blir det på tradisjonelt vis arrangert et seminar på Forskningsparken, Blindern. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres 22. mars hvert år. Årets internasjonale tema er «Nature for Water».

Temaer som vil bli belyst:

 • Hva betyr naturen og naturens prosesser for forvaltning av vannressursene våre?
 • Hvilken verdi har naturen for vannkvalitet og kvantitet?
 • Kan naturbaserte løsninger for rensing og håndtering av vann i byer bidra til bedre forvaltning?
 • Kan naturbaserte løsninger bidra til redusert flomrisiko i de store vassdragene våre?

Deltakeravgift: 750 kr. Studenter/pensjonister: 100 kr.

Studenter kan søke om dekning av reisekostnader over kr 500 fra Norsk Vannforening eller Norsk hydrologiråd . Send e-post til tone.juel@tekna.no eller nhr@nve.no før 19. mars.

Påmelding på: https://www.tekna.no/kurs/verdens-vanndag-2018-36016/ innen 15 mars.

 Se programmet her.

 

Nominer til prisen Viten om vann 2018

Hydrologirådet deler i mars 2018 ut prisen Viten om vann for 12. gang. Prisen deles ut til en person som har bidratt til populærvitenskapelig framstilling av vannkunnskap gjennom forfatterskap, foredrag, TV- eller radioprogrammer, internettpresentasjoner, videoproduksjoner eller utstillinger.

Les om tidligere vinnere her.

Send inn nominasjonsskjema innen 2. mars til nhr@nve.no.

 

Invitasjon 2018

Nominasjonsskjema

Statutter

NHC 2018 – abstractfrist er 1. mars

Velkommen til den 30. nordiske hydrologiske konferansen som skal holdes 13.-18 august i Bergen. Hovedtemaet for konferansen er «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring». Frist for innsending av abstrakt er 1. mars.

Konferansen inkluderer:

 • Muntlige presentasjoner fra fire hovedtalere: Marco Borga (Universitetet i Padova), Tor Haakon Bakken (SINTEF), Tone Merete Muthanna (NTNU) og Helen Bonsor (British Geological Survey)
 • Vitenskapelig program av høy kvalitet basert på innsendte abstract fra vannforskere
 • Besøk til Bryggen guidet av eksperter på urbant grunnvann
 • Mottakelse i Håkonshallen
 • Konferansemiddag

Konferansen har følgende deltema:

 • Avanserte metoder i hydrometri og i hydrologisk modellering
 • Land-atmosfære-interaksjoner på høyere breddegrader og i kalde områder
 • Overflate- og grunnvann, og blågrønne løsninger i urbane områder
 • Hydrologi i små nedbørsfelt og styrtregnflom
 • Vannforbruk, miljøeffekter og øko-hydrologi
 • Vannkraft og klimaendringer: effekter og tilpasning
 • Klimatjenester – tette gapet mellom forskning og forvaltning

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Byens nye gull – overvann! Hvordan er det mulig? Og hvordan kan bedre data om vannføring bidra til bedre vannforvaltning? Les mer i desember-utgaven av nyhetsbrevet.

Vellykket Modelling-konferanse i september

65 personer fra ulike land deltok på den fjerde internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» 12.-14. september 2017 på Lillehammer. Presentasjoner og postere viste utfordringer og muligheter for integrasjon mellom hydrologi og meteorologi for å bedre forståelse av klimaendringer og prosesser i naturen.

Les mer om konferansen.

Nyvalgt styre til Hydrologirådet

Årsmøtet til Norsk hydrologiråd, som ble avholdt 24. april, valgte følgende styre for 2017-2018 (-19):

 

Leder:
Hege Hisdal, NVE (til 2019)

Nestleder:
Kjetil Sandsbråten, SWECO (til 2018)

Styremedlemmer:
Live Semb Vestgarden, Høgskolen i Sørøst-Norge (til 2018)
Knut Alfredsen, NTNU (til 2018)
Erlend Moe, Glitre Energi (til 2019)
Tharan Fergus, VAV-Oslo kommune (til 2019)
Ole Einar Tveito, MET (til 2019)

 

Seminar «Hydrologi frå pol til trope», 26. april på NTNU

Opplev ei reise i Ånund Killingtveit sine fotefar på NTNU, Institutt for vassbygg 26. april.

Seminaret «Hydrologi frå pol til trope. Frå permafrost til snøen på Kilimanjaro. Frå vasskraft til vassmangel».

Ånund Killingtveit har sett djupe spor etter seg som professor i vassbygging ved NTNU. Han har gjort kraftverkshydrologi til eit eige omgrep og gjennom dette hatt stor innverknad på utviklinga av moderne vasskraftplanlegging, drift og ikkje minst miljøomsyn. Han fatta interesse for polar hydrologi og fekk i gang dette som eige fag på UNIS på Svalbard. Han har etablert tett samarbeid med institusjonar i Aust-Afrika og gjennom dette, master og diplom studentar gjort snøen på Kilimanjaro til noko meir enn ei bok av Hemingway. Dette og mykje meir vil vi få eit innblikk i på avslutningsseminaret til Ånund. enn ei bok av Hemingway. Dette og mykje meir vil vi få eit innblikk i på avslutningsseminaret til Ånund.

Se invitasjonen

Norsk juniorvannpris 2017

Prisen gikk i 2017 til Kristian Hansen,  Bodø videregående skole med oppgaven: «Gjenbruk av kunstgjødsel».

Juryens begrunnelse:
Oppgavene vurderes ut fra kreativitet, vitenskapelig fremgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Det er vurdert tre gode oppgaver som alle er presentert på en meget god måte. I utvelgelsen av vinneren er det i år valgt en oppgave med en spennende og aktuell problemstilling og et solid faglig innhold presentert på en meget god måte.

Juryen har i 2017 bestått av Live Vestgarden, Kristian Drolsum, Arne Haar og Lars J. Hem.

Finalen fant sted på CIENS Oslo i forbindelse med Verdens vanndag-konferansen 22. mars. Hege Hege Hisdal, medlem i den norske UNESCO-kommisjonen, delte ut prisen.

Presentasjoner Vannforskning 2017: Vannkvalitet, 24. april i Oslo

Presentasjonene fra fagmøtet er nå tilgjengelige.

«Vannkvalitet – er vi på riktig vei eller har vi behov for mer integrerte tilnærminger» er tema for fagmøtet som arrangeres i et samarbeid mellom Hydrologirådet, NIVA, NMBU og NIBIO.

PROGRAM (endelig)

PRESENTASJONER

Fagmøtet vil ta for seg følgende tema:

 • Globale vannkvalitetsutfordringer – hva er de store utfordringene internasjonalt, og hva kan vi bidra med?
 • Vannkvalitet og klimaendringer – hvordan påvirkes vannmiljøet av klima, og hva kan vi gjøre for å klimatilpasse vannkvalitetstiltak?
 • Vannkvalitet og restaurering – hvilke metodiske utfordringer står vi ovenfor, og hva er gode eksempler på løsninger?

Studenter og forskere/fagfolk inviteres til å holde en presentasjoner.

Foredrag:
Phd-studenter, forskere og andre inviteres til å sende inn et abstract for foredrag. Send tittel på foredraget, forfattere og et par setninger som beskriver problemstilling/hovedinnhold (maks. 500 ord) til nhr@nve.no innen 10. april 2017 (utvidet frist).

Posterpresentasjon:
PhD- og MSc-studenter og andre inviteres til å holde en posterpresentasjon i plenum på 5 min. Send postertittel, forfattere og et par setninger som beskriver problemstilling/hovedinnhold (maks. 500 ord) til nhr@nve.no innen 10. april 2017 (utvidet frist).

Poster og posterpresentasjon kan være på engelsk hvis ønskelig. Posterformat: portrett-orientering, størrelse A0 (841mm bred ×1189 mm høy) eller liknende. Tidsramme for presentasjon i plenum er 5 min. Powerpoint eller liknende kan brukes for introduksjon/oppsummering av poster i plenum (maks 5 slides).

Påmelding:
Meld deg på her innen 18. april.
Deltakerpris, inkl. lunsj: kr 500,-. Studenter gratis (husk allikevel påmelding).

Studentpriser:
NHR vil dele ut en pris på kr 2 500 til beste studentforedrag og studentposter. NHR dekker reiseutgifter for studenter som skal gi en presentasjon. Bruk søknadsskjema på http://www.hydrologiraadet.no/utdanning/

Kontaktpersoner:
Line Barkved (NIVA), lba@niva.no, tlf. 996 09 150 | Anne Haugum (NHR), nhr@nve.no, tlf. 22 95 92 92

Program (pr. 10.04.17)

Se invitasjonen