Seminar «Soil and water conservation under changing climate in Northern or high altitude conditions» 4. – 6. mai

Seminaret 4.-5. mai finner sted i Vitenparken på Ås. 6. mai vil det avholdes en ekskursjon.

Seminaret omhandler følgende tema:

Viktige datoer:

 • Abstract submission: 31 January 2022
 • Decisions of oral /poster presentation: 15 February 2022
 • Early registration: 20 March 2022
 • Final Registration: 19 April 2022

Arrangører: IUSS (International Union of Soil Science), Norwegian Society of Soil Science (Norsk Jordforening), ESSC (European Society for Soil Conservation), NJF (Nordic Association for Agricultural Science), Norwegian extension Service (NLR), NIBIO and NMBU.

Les mer her

Desember-nytt fra Hydrologirådet

Les mer om et forskningsprogrammet ClimDesign som forbedrer verktøy for flomberegninger og om Elhadi Abdalla som arbeider med doktorgrad innen urbanhydrologi i desemberutgaven av nyhetsbrevet.

Les nyhetsbrevet her

Viten om vann 2022

Kjenner du noen som har presentert kunnskap om vann på en god populærvitenskapelig måte? Nominer til Hydrologirådets pris innen 20. februar.

Viten om vann er Hydrologirådets pris for god sin lettfattelige formidling av vannkunnskap har økt interessen for bruk og vern av vann.

Prisen skal øke norsk allmennhets interesse for bruk og vern av vann ved å stimulere til lettfattelig formidling av vannkunnskap.

Prisen, som består av et kunstverk og et diplom, tildeles for virksomhet innen temaene hydrologi (bredt definert) og vannforvaltning. Det skal legges vekt på høy faglig kvalitet og godt norsk språk. Som kvalifiserende virksomhet regnes forfatterskap (bøker, avis- og tidsskriftartikler), åpne foredrag, TV- og radioprogrammer, Internett-presentasjoner, videoproduksjoner og utstillinger.

Den kan tildeles både for ett fremragende produkt, eller også for formidlingsvirksomhet av høy kvalitet over lengre tid.

Frist for nominering: 20. februar 2022.

Se invitasjonen.

Les mer om prisen her.

Presentasjoner fra konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» 14.-16. september

Den sjette internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» gikk av stabelen 14.–16. september 2021, både gjennom fysisk oppmøte på Lillehammer og digitalt.

Se presentasjoner

Se program og abstracts

Hovedsesjonene er:

Sesjon 1 Terrestrial ecology with links to climate and the hydrological cycle
Keynotes: Rosie Fischer, NCAR; Gunnar Myhre, CICERO/MET

Sesjon 2 Modelling soil water dynamics: from observations to prediction
Keynotes: Attila Nemes, NIBIO og Terje Berntsen, UiO

Sesjon 3 Improved knowledge-base for decision-making
Keynote: Christel Prudhomme, ECMWF

Sesjon 4 Integrating observations into earth system modelling, including non-conventional observations
Keynotes: Istem Fer, FMI og Gabriëlle De Lannoy, KU Leuven

Les mer her.

 

Photo: Open-top chambers warm up some of the alpine vegetation plots in Låvisdalen, Vestland, 2019 (photo credit: Eva Lieungh)

23. Northern Research Basins Symposium «Northern Hydrology in Transition» utsatt til 2022

Arrangementet vil bli avholdt i Nord-Sverige i august 2022. Temaet blir «Northern Hydrology in Transition».

Arrangør er Northern Research Basins Working Group.

Her er mer informasjon om arbeidsgruppen:

The overall objective of the NRB Working Group is to encourage research in hydrological basins in cold regions where snow, ice and frozen ground have a dominant role in the
hydrological cycle. The 
Over the years, the objectives of the NRB Working Group have evolved to include the following:

  • Gain a better understanding of hydrological processes, particularly those in which snow, ice, and frozen ground have a major influence on the hydrological regime, and to determine the relative importance of each component of the water balance.
  • Provide data for the development and testing of transposable models which may be applied to regional, national, and international water and land resource programmes.
  • Relate hydrological processes to the chemical and biological evolution of northern basins.
  • Assess and predict the effect of human activities on the hydrological regime in northern environments.
  • Encourage the exchange of personnel (technicians, scientists, research officers, students, and others) among participating countries.
  • Provide information for the improvement and standardisation of measurement techniques and network design in northern regions.
  • Encourage exchange of information on a regular basis, and
  • Set up task forces to promote research initiatives on topics of special interest to northern research basins.

 

Mer om workshopèn og symposiet vil komme her.

Professor Oddbjørn Bruland, NTNU –  Institutt for Vatn og Miljøteknikk, er norsk representant i NRB.

 

Les mer her:

Nytt fra Hydrologirådet

Interessert i de nye standardnormalene for klima? Eller vil du lære mer om fordampning? Les mer i september-utgaven av nyhetsbrevet.

Nordisk hydrologisk forening (NHF) ble 50 år i 2020

Nordisk hydrologisk forening (NHF)  ble 50 år i 2020. For å feire dette, inviteres det til å sende inn forskningsreview og kommentarartikler som vil bli publisert i et spesialnummer. Artiklene skal være relevant for hydrologi og vannressurser i nordiske og baltiske land og gi nye bidrag til hydrologisk forskning og vannforvaltning. Flere detaljer finnes her: https://iwaponline.com/hr/pages/si_nh_50

Special Issue-Call for papers: http://nhf-hydrology.squarespace.com/hydrology-research-special-iss/

Se presentasjoner fra fagmøtet «Urbanhydrologi» 29. april

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan står det til med den faghydrologiske bakgrunnen som skal til for å ta de riktige beslutninger i forvaltningen og samfunnet? Dette er det første av to planlagte møter der vi stiller oss følgende spørsmål:

Har vi nok kunnskap om ulike hydrologiske prosesser i små og urbane nedbørsfelt? Har vi nok og riktige måledata? Hvor står forskningen på urban hydrologi i Norge i dag? Hva trengs for å utvikle fagfeltet videre og hvordan kan forskningen kobles til forvaltningen?

PRESENTASJONER

Metodikk og sensorløsning for måling av hydrologiske variable Knut Magne Møen, NVE
Innsamling av måledata til prosjektering og planlegging av overvannstiltak Lothar Wilhelm Dören, NVE
Bedre nedbørsdata fra hagemålere og andre målenettverk Daniel Ambrosius Hofgaard Prince, COWI
Flood hazard mapping and evaluation of river impacts with Lidar, drones and hydraulic modelling Ana Juárez Gómez, NTNU
Estimating the hydrological performance of green roofs using machine learning Elhadi Mohsen Hassan Abdalla, NTNU
REO: estimering av avrenning fra urbane felt Nils Roar Sælthun. Universitet i Oslo

Program

Invitasjon

Norsk juniorvannpris 2022

Konkurransen for elever mellom 15 og 20 år er nå lyst ut. Frist for påmelding til konkurransen er 30. september 2021.

Norsk juniorvannpris er en prosjektbasert konkurranse der formålet er å stimulere ungdommens interesse og engasjement for det lokale og globale vannmiljøet. Deltakerne etablerer et vannprosjekt, og definerer selv størrelse og dybde på prosjektet. Selve prosjektet skal gjennomføres vår/sommer/høst.

Vinneren av Norsk juniorvannpris går videre til den internasjonale finalen, Stockholm Junior Water Price. Denne arrangeres påfølgende høst under den internasjonale vannuken i Stockholm. Her møtes unge vannforskere fra hele verden til en spennende konkurranse.

Se invitasjonen

Les mer om prisen her

Verdens vanndag 22. mars 2021: «Verdsetting av vann» – se presentasjonene

Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning medfører økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov og bidrar i tillegg til økt press på de akvatiske økosystemene. På samme tid gjør klimaendringer tilgangen til vann mer uforutsigbar og usikker. Det innebærer at en fjerdedel av verdens befolkning opplever knapphet på vann! Det gjør at det sjette bærekraftmålet om at alle skal ha tilgang til rent vann og trygge sanitære forhold blir utfordret.

Hvordan vi verdsetter vann bestemmer hvordan vann forvaltes og deles. Verdisetting av vann må derfor ta flere hensyn – vann har en enorm og kompleks verdi for husholdningene våre, kultur, helse, utdanning, økonomi og hensynet til rekreasjon og det naturlige miljø.  Dette er forhold som må veies opp mot hverandre for å kunne verdsette og forvalte vann best mulig.

Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, TEKNA-FTU og den norske UNESCO-kommisjonen inviterer til seminar på Verdens vanndag, der problemstillinger knyttet til verdien av vann globalt og nasjonalt blir belyst.

Her er programmet

Presentasjoner